Дом за временно настаняване

Представяне

В Дом за временно настаняване " Център за семейна подкрепа" се предоставя услуга на млади жени, при които поради социални, психологически, медицински или други причини е идентифициран риск от изоставяне на бебето след раждане.

Услугата се предоставя в съответствие с етичните норми и ценности на съвременната социална работа - уважение и зачитане на правото на хората да вземат важните решения в своя живот самостоятелно; подкрепа на клиента независимо от това, какво решение взема и подпомагане на отношенията с детето, от гледна точка на неговия най-добър интерес; приемане и не-осъждане, уважение на страданието, което стои зад евентуалното решение на майката и подкрепа за преживяването му. Помощ за справяне с раздялата и за раздяла, в интерес на детето. конфиденциалност и пр.

Услугата е индивидуализирана, в зависимост от специфичните нужди на всеки отделен случай. По същество става дума за придружаване на клиента в трпудния път на вземане на решения и осъществяването им за решаване на житейските проблеми.

Услугата се предоставя като компонент от цялостната дейност по закрила на детето и стремеж към повишаване на неговото благосъстояние, в контекста на работа в мрежа, мултиинституционен и мултидсицплинарен подход.

Гаранция за качеството на услугата е комепетентността на екипа, която се постига с обучение, супервизия и интервизия.

І.Насочване на случаите от:

1. Дирекция за социално подпомагане, Отдел за закрила на детето със направление чл. 20, ал. 2 от Правилника за Прилагане на Закона за закрила на детето.

2. Лична молба на родители;

3. По заявка от други институции -личен лекар, лечебно заведение, училище и др.

ІІ. Съдържание на услугата :

Дом за временно настаняване "Център за семейна подкрепа" извършва следните дейности:

1. Предоставяне на подслон - капацитет 6-7 майки и техните деца. Условията се договарят с писмен договор. Центърът разполага със стаи-спални за майките и бебета, с кухня, дневна, сантирани помещения. Материалните условията са близки до смейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до дома, до естествените условия - медицинското обслужване е както за частни лица, майките сами приготвят храната за себе си и детето, грижат се за хигиената на дома. Организацията на живота в центъра се осъществява на базата на Правилник за устройството и дейността на Дом за временно настаняване "Център за семейна подкрепа". Осигурява се 24-часова работа в центъра, като работещите там са социални работници и детегледачки (помощник-възпитателки). Разчита се на работа в екип. Особено важно е да се изградят общи правила на професионално поведение и отношения с клиентите.

2. Консултиране и информиране. Осъществява се в специално подготвена обстановка и е индивидуално и групово, по предварително разработени програми и планове, в зависимост от нуждите на клиента. Предоставя се както на клиентите, получили подслон, така и на други родители.

·         Социално;

·         Правно;

·         Психологическо;

·         Педагогическо;

·         Здравно

·         Образователно

·         Професионално

·         За решаване на жилищния проблем;

·         Други

3. Развитие на социална компетентност. В зависимост от оценката на нуждите:

·         Умения за гледане и възпитание на дете;

·         Умения за решаване на проблеми;

·         Умения за търсене на работа;

·         Умения за общуване;

4. Посредничество:

·         Фамилно;

·         Трудово.

ІІІ.Цел на предоставяната услуга :

  • Превенция на изоставянето на деца в институции, предимно на деца, непосредствено след раждането им;
  • Защита на най-добрия интерес на детето посредством оказване на професионална, адекватна и своевременна помощ на майката;
  • Развитие на социалните умения на майката за грижи за детето.
  • Възстановяване и подобряване на връзките и взаимоотношенията между майката и разширеното семейство;
  • Подпомагане на майката в процеса на реинтеграция след напускането на дома и запазване на нейната автономност.

ІV. Описание на услугата

1. Основни стъпки:

·         Информиране на майката за вида на предлаганата социална услуга и предоставяне на информация за доставчика. Разработен е пакет от документи, които са на разположение на ОЗД от Габрово и областта. Информиране клиентите за правото им на обжалване.

·         Договаряне на услугата и сключване на договор. Включени са вида на предлаганите социални услуги, срока и условията;

·         Подписване на декларация по Закона за защита на личните данни

·         Проучване и оценка на нуждите на клиентите;

·         Споделяне на оценката с клиента. (подготовка на доклад за ОЗД, насочило клиентите).

·         Изработване на индивидуален план за помощ и подкрепа съвместно с клиента.

·         Договаряне за реализиране на плана.

·         Договаряне с майката за нейното участие в реализирането на плана.

·         Приключване на случая и оценка на резултатите с клиента.

·         Оценка на резултатите със заявителя на услугите.

2. Продължителност на престоя - реално необходимият минимален престой би трябвало да бъде 9 месеца, който да се прилага при случаите на майки, без никаква подкрепа и неуспех на семейното посредничество. Тази е минималната възраст за настаняване на детето в детски ясли и евентуална работа на майката. При сега действащия център се използва стандарта за социалната услуга "Дом за временно настаняване", който предвижда 3 месеца престой и възможност за удължаване с още три месеца.

3. Придружаване на майката след напускане на центъра. Много важно е да се осигури, в зависимост от конкретната оценка на нуждите, подкрепа на майката през първите месеци на самостоятелен животл. При тази услуга, ако се развие само като общинска това ще бъде част от задълженията на екипа на центъра. За майките, които са от други общини ще се търси партньорството на местните институции и организации. Необходимостта от работа в мрежа е ясно очертана.