Младежки център за социално-възпитателна дейност

Представяне

Младежки център социално-възпитателна дейност в гр. Габрово -стартира своята дейност от месец октомври 2003 г. с цел предоставяне на социални услуги за деца в общността. Центърът е създаден в следствие реализирането на проект "Деца в конфликт със закона", осъществен от Сдружение "Институт по социални дейности и практики", Институт "Отворено общество", ПРООН, Фондация "Партньори - българия", под егидата на Министерство на правосъдието. Партньори при реализирането на услугите, предоставяни в Центъра са: Община Габрово, Окръжен и Районен съд - гр. Габрово, Окръжна следствена служба гр.Габрово, Окръжна и Районна прокуратура гр. Габрово, РДВР - гр. Габрово, РПУ и ДПС - гр. Габрово, Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Габрово, МКБППМН - гр. Габрово, РИО - гр. Габрово и габровски училища. В Центъра работи мултидисциплинарен екип, състоящ се от: координатор - 1., сътрудник - 1., педагогически съветници от габровските училища - 4, социални работници от Отдел "Закрила на детето" - гр. Габрово - 2., инспектор от "ДПС" към РДВР - гр.Габрово, секретар на МКБППМН - гр.Габрово, правен консултант, психолог, доброволци, притежаващи необходимият образователен ценз и лични качества и умения за работа с деца - 3.

Екипът премина обучение, организирано в пет модула:

 • Детето и семейството, причини за отклоняващото се поведение;
 • Проучване и оценка на млади правонарушители;
 • Договаряне и планиране на работа с млади правонарушители в общността;
 • Обучение на обучители по социални умения;
 • Специализирани програми за социални умения.

Постоянният екип се състои от координатор и двама сътрудници. Центърът разполага със зала за групова работа, заседателна зала, две стаи за индивидуална работа, офис оборудван. Центъра предлага следната услуга социално-педагогическо консултиране за деца с поведенчески проблеми и техните родители в семейна среда.

Децата с отклоняващо се поведение по-често се третират като обект на санкция и наказание, отколокото като нуждаещи се от помощ и закрила. Съществуващите "възпитателни мерки" са с преобладаващо санкционен и институционен характер. На фона на ясни негативни тенденции в областта на отклоненията в поведението и детската и младежка престъпност отсъстват услуги и дейности, които да предоставят помощ и подкрепа и на децата и на техните семейства. Като се има предвид характера на проблемите, помощта трябава да бъде компетентна и специализирана.

Предоставяните се услуги се базират на принципите на международните стнадарти за закрила на детето и за третиране на правонарушители:

  • Поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра на работата;
  • Индивдуализиране на интервенциите при работа със случай (оценка на нуждите и планиране на работата при всеки отделен случай);
  • Развитие на отговорността и самоуважението на децата;
  • Третиране в общността;
  • Участие на обществеността;
  • Опора на силните страни и ресурсите.

І.Насочване на случаите от:

1. ДСП, ОЗД със направление.

2. По заявка на родители;

3. По заявка от други институции (училище, педагогически съветник, ВУИ, Поправителен дом"Бойчиновци" Детска педагогическа стая, МКБППМН и пр.;)

ІІ. Съдържание на услугата :

1. Педагогическо и психологическо консултиране и психо-педагогическа подкрепа на детето. Услугата се преодставя в рамките на модела на договаряне и съвместно реализиране на дейностите. ИСДП разполага в своите центрове със места за индивдиално и групово консултиране. Работи се с детето и семейството чрез различни консултанти. Услугата се реализира и в контекста на работа в мрежа и работа в екип по случай.

2. Програми за социални умения.ИСДП разполага с разработени програми за социални умения; за умения за мислене; за обществено полезна дейност; екскурзия в затвора; специализирани програми за третиране на млади правонраушители (Приложение№10). Екипът от специалисти е обучен от холандски обучител и може да прилага програмите индивидуално и групово.

ІІІ.Цел на предоставяната услуга:

 • Защита на най-добрия интерес на детето посредством оказване на професионална, адекватна и своевременна помощ и подкрепа, с оглед индивидуалните му нужди, потребности, ресурси и интереси;
 • Да помогне на детето да справи с проблемите и трудностите, като се опира на факторите на резилианс;
 • Превенция на риска от повторение на отклоненията
 • Възстановяване и подобряване на връзката и взаимоотношенията между детето и неговото семейство и значимите за него възрастни;
 • Развитие на социалните умения на детето -умения за общуване, за самоконтрол и асертивно поведение.

ІV. Описание на услугата

1. Основни стъпки:

·         Информиране на детето и неговите родители (попечители) за вида на услугата и предоставяне на информация за доставчика. Имаме разработен пакет от документи, с които разполагат в ОЗД и в Центъра. Информираме клиентите за правото им на обжалване ( в ДСП, ОЗД, ДАЗД, АСП)

·         Договаряне на услугата и сключване на споразумение и декларация по Закона за защита на личните данни. Организацията е регистрирана по този закон и разполага с формуляр за декларация;

·         Проучване и оценка на нуждите на детето.

·         Споделяне на оценката с клиента.(подготовка на доклад или пред-съдебен доклад при необходимост от налагане на възпитателна мярка или наказание).

·         Изработване на индивдуален план за помощ и подкрепа съвместно с клиента

·         Договаряне за реализиране на плана.

·         Договаряне с родителите за тяхното участие в реализирането на плана.

·         Приключване на случая и оценка на резултатите с клиента.

·         Оценка на резултатите със заявителя на услугите.

2. Методически материали:

·         Ръководство за оценка на деца с поведенчески проблеми, формуляри за оценка и планиране;

·         Интервю за оценка;

·         Допълнителни материали и наръчници

3. Услуги за родители:

·         Семейна групова конференция

·         Семейно консултиране.

Тези услуги се изразяват в осигуряване на педогогическа, психологическа и правна помощ на родители или лицата, на които са възложени родителски права, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; улесняване връзката между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията им.

V. Процедурата по предоставяне на улугите е съобразена със съществуващите законови норми и стандарти за работа с деца, а именно:

1. Водене на регистър на постъпилите случаи, който включва:

·         Подписано споразумение за съвместна дейност между родител, настойник/ попечител и центъра.

·         Информация за детето, в съответствие чл.5 от Наредба с критериите и стандартите за услугите за деца.

·         Информация за родителите, настойниците/попечителите или за лицата, които полагат грижи за детето.

·         Оценка на конкретния случай, изготвена в следствие на проведени интервюта.

·         Индивидуален план за работа с детето, който включва подробно описание на предоставените услуги.

·         Друга информация, събрана в следствие съвместната работа с детето по предварително изготвения план.

2. Подбор на екипа, работещ по конкретен случай.

·         С всяко постъпило дете работи екип от специалисти, членове на мултидсицплинарния екип, сформиран съобразно неговите индивидуални нужди, потребности, интереси.

·         При постъпване на заявка за нов случай координаторът на центъра и сътрудник определят състава на екипа, който ще работи по случая, както и водещия на случая.

·         Екипът по случая изработва план за работа с детето, като водещият на случая е длъжен да запознае детето и неговото семейство с него, и да ги информира за отделните етапи при изпълнението му.

·         Екипите по случаите се събират един път в седмицата за обсъждане на текущия случай, нови случаи, приключващи случаи, разпределение на конкретните задачи и пр.

3. Вътрешен контрол на предоставените услуги:

·         Ежемесечна супервизия на екипа с цел осигуряване на професионална методическа подкрепа на членовете на екипа, помощ за разрешаване на възникнали противоречия по конкретен случай, както и възможност за повишаване на тяхната професионална компетентност;

·         Ежеседмична интервизия с цел обсъждане на текущи случаи, нови случаи и разпределяне на конкретни задачи.

·         Изработен вътрешни правила и етичен кодекс за дейността на консултантите

4. Процедура за обжалване на дейността на центъра от клиентите

·         Всеки клиент има право да подаде жалба във връзка с предоставената му услуга.

·         Жалбите се подават писмено и се подписват от жалбоподателя.

·         Отговор на жалбите се прави в 7-дневен срок

·         Жалбите се подават до:

o    Координатора на центъра;

o    Управителния съвет на ИСДП.