Представяне

Внедрява се нова методология на работа и нови услуги (работа със случай, оценка, доклади). Няма предишен практически опит за такива услуги в България и социалните работници изпитват затруднения в изпълнението на разширената си дейност. Оценката на нуждите, която е проведена през 2003 година в рамките на проекта на МТСП и Световната банка "Реформа за подобряване благосъстоянието на децата в България", даде яснота, че социалните работници от Отделите за закрила на детето в България работят в условия на професионален стрес.

Ето защо проектът е насочен към оказване на професионална помощ и подкрепа на помагащите, чрез следните основни дейности:

  • Разработване на работни професионални стандарти за супервизия и интервизия;
  • Изработване и публикуване на Наръчник за Интервизия;
  • Обучение на водещи (фасилитатори) по интервизия от социалните работници от ОЗД;
  • Провеждане на супервизионна/интервизионна професионална помощ за социалните работници - оказване на професионална подкрепа за социалните работници от персонала на 10 пилотни общини.
  • Разработване на устойчив модел за интервизия на работещите в ОЗД и разпространяване на наученото чрез Националната конференция по Интервизия.

Проектът е финансиран от Правителствената програма на канадското правителство за подкрепа за Румъния и България.

Проектът е с продължителност 12 месеца.