Подобряване качеството на грижа за децата в ДДЛРГ „Асен Златаров”

Представяне

Институт по социални дейности и практики управлява Дом за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров”, гр. София от септември 2013 г. до септември 2015 г.  

Основната цел, която екипът си поставя при изпълнението на проекта, е да подобри качеството на живот на децата от дома чрез по-активно споделяне на грижата за тях от родното семейство, системата за закрила, дома, медицинските служби и училището.

За двете години управление на услугата са реализирани съвкупност от дейности, мерки, практики и услуги с цел да се развият умения на децата за достоен и независим живот,  асертивно общуване и умения за участие и взимане на решения във всички сфери на дейност, касаещи техния живот.

Приложени са различни форми на подкрепа, основани на  индивидивидуална и групова работа. Като допълнителен ресурс са използвани възможностите на социалните услуги в Центъра за обществена подкрепа и са развити иновативни модели на услуги: интензивна социално - педагогическа подкрепа за деца във висока степен на риск и интензивно придружаване за развиване на умения за самостоятелен живот на младите хора, на които предстои да излязат от институция. В Дома са отворени групови програми за училищна подкрепа, за развитие на социални умения, социална анимация, арт-ателиета, както и програма за подготовка на децата за извеждане от дома. Не на последно място, инвестира се в развитието и професионализирането на екипа чрез обучения, супервизии, методически и клинични срещи по случай.

 

Споделени изводи от практиката:

Нуждите на децата в алтернативна грижа

Децата, които се нуждаят от настаняване извън своето родно семейство, са изключително уязвими. При много от тях последиците се проявяват като множество проблеми и трудности. Не малка част от тях живеят в домове от раждането си, други са били малтретирани или неглижирани в своите семейства, всички деца са преживели и преживяват психично страдание. Трудностите в поведението им, които стават най-видими в пубертета, са израз на това страдание. Тези прояви са причина за следващо отхвърляне, наказване, изолиране, включително и от институциите, създадени за деца, като училища, комисии, услуги и др. При тези деца житейският назидателно-възпитателен подход в повечето случаи се проваля. Промяната, която може да се постигне, е резултат от отношението на хората около тях и често е малка и трудна.

 

Финансови и човешки ресурси в услугите

Финансирането на резидентната грижа осигурява средства за издръжка на сградите, за издръжка на децата и за заплащане на възнаграждения. Ресурсът, който се отделя, не отговаря на техните нужди, основно при осигуряване на човешкия ресурс. Нужно е да се говори за хората, които се грижат за тези деца и тяхната подготовка. Добрата грижа за децата предполага висок професионализъм, привличане на специалисти с много добра подготовка и квалификация - проблем, валиден за всички резидентни услуги у нас. Една от проявите на този проблем е голямото текучество. Причините са различни, но най-често се свеждат до страх от голямата отговорност, стрес и професионална безпомощност, съчетани с ниско заплащане. Днес, с развитието на процеса на деинституционализация и новите резидентни услуги, стандартите за компетентностите за професията на „социалния възпитател” са повече от необходими!

 

Инструменти и мерки за междуинституционално взаимодействието

Наличието или не на общо разбиране за потребностите на децата и техния най-добър интерес предполага успеха на партньорствата, които се реализират - със системата за закрила, с училища, с местната власт, с полицията, с комисията за борба с противообществените прояви. То може да бъде постигнато само при силен интензитет на взаимодействието.

Събития
Виж всички