Услуги в общността за деца и семейства

Представяне

Проектът е насочен към деца в риск - напускащи социалин институции, с поведенчески проблеми, отпадане от училище, жертви на трафик, родители, местните власти и социалните служби в града. По проекта ще се развият нови програми и услуги в общността, необходими за социалното включване на уязвими групи деца и семейства.

Усругите, които се пилотират по време на проекта, ще се предоставят от Младежки център за социално възпитателна дейност - гр. Габрово