Аз съм приемен родител

Аз съм приемен родител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат: 
•    Специализирано обучение на кандидат приемни родители и надграждащо за утвърдени приемни семейства;
•    Специализирана оценка на кандидатите за възможностите и капацитета им да се грижат за приетото дете; 
•    Подкрепа в грижите за децата, настанени в приемното семейство; 
•    Индивидуална работа с детето;
•    Супервизия; 
•    Група за самопомощ.