Методическа подкрепа и супервизия на професионалисти

Методическа подкрепа и супервизия на професионалисти

Супервизията предлага на социалния работник място за привилегировано слушане. В продължение на няколко месеца успоредно с работата си той има възможност да говори, да бъде изслушан, да разсъждава в обстановка на конфиденциалност. Социалният работник, сам или в малка група работи върху подкрепа в аванс, или за която е мислил за да я представи ясно. Става дума за преживяна проблематика или ситуация, или за възникнали въпроси по време на своята професионална практика. Тази подкрепа, писмена или говорима, позволява на социалния работник, благодарение на рефлексията да погледне от страни своите емоции и афекти и да започне да анализира поведенията на актьорите и тяхнотото значение.

Супервизията съчетава елементи и от специализираното консултиране и от психотерапията, тъй като тълкуването на проблемите се извършва на тези две равнища. Така се създават условия за осъзнаване на собственото поведение в професията и свързаните с него чувства, както и за предприемането на конкретни действия за позитивна промяна. Супервизията използва и двата начина на тълкуване, като ги модифицира според основната си цел: да се подобри работната ситуация.

 

Основната цел на супервизията е подобряване на работната ситуация, което включва:

 • подобряване организацията на работа;
 • подобряване на работната атмосфера;
 • нарастване на специфичната за съответното поле компетентност;
 • психохигиена - превенция и развиване на способност за справяне вътрешни " замърсявания" в живота на помагащия /самообвинения, самонаранявания, напрежение от живот в общност/;
 • развиване на способността за съвместна работа /коопериране/.

 

Основни теми, които се обсъждат по време на супервизия:

 • несправяне със ситуацията при клиенти, чиито проблеми не се разрешават;
 • претоварване с роли;
 • полето на взаимодействие с клиенти със социални проблеми е многозначно и неспецифично;
 • поради натрупване на проблеми от различно естество често възниква нужда от рефлексия;
 • трудноизмеримият успех в професията води до конфликт между специалиста с помагаща професия и управлението /между контрол и помощ/;
 • проблеми, свързани с позицията на власт в отношенията с клиента и на безсилие към причинителите на проблемната ситуация.

 

Институт по социални дейности и практики предлага методическа подкрепа и супервизия на професионалисти в сферата на психо-педагогическата дейност с деца и родители, в сферата на социални услуги за деца и семейства в риск; в сферата на социалната работа. 

 

За повече информация: sapi@sapibg.org, 0894  412 368