Оценка на качеството на предоставяни услуги

Оценка на качеството на предоставяни услуги

Консултантски

Оценка на качеството на предоставяни услуги. Изграждане на капацитет на доставчици на социални услуги, местни и централни власти.