Описание


Политика за закрила на детето е набор от стандарти, които определят основните принципи, организация, етични норми и правила на поведение, комуникация и партньорство, които гарантират, не допускането в работата условия за каквато и да е форма на насилие, експлоатация или неглижиране на дете.

Основна цел на Политиката е да осигурява закрила на децата при злоупотреби от страна на връстници и възрастни, включително родители, настойници и училищен персонал. Извършва се най-вече с прилагането на стандарти за закрила на детето, определени от образователната институция и образоващите, както по отношение на родителите, така и на персонала как да осигурят безопасност за децата.

Програмата предвижда обучаваните да се запознаят със стандартите за закрила на детето от злоупотреби и тормоз; да се научат как да развиват политиката за закрила на детето; да се развият уменията за формулиране на систематичните решения за закрила на децата от злоупотреби в институциите.

Разработването на Политика за закрила на детето е ясно послание, че институцията е наистина загрижена за осигуряването на безопасността и закрилата на децата. Въвеждането на правилата ще помогне да се създаде благоприятна среда за децата, тъй като персоналът ще бъде готов да реагира на всякакви рискови ситуации. Още повече, следването на политиката също ще спомогне изпълнението на правните изисквания за осигуряване безопасността и закрилата на децата.

Цели: Да даде знания на педагогически специалисти за стандартите за закрила на детето от злоупотреби и тормоз; да повиши уменията им за това как да развиват политиката за закрила на детето в училище; да доразвие уменията им за формулиране на систематичните решения за закрила на децата от злоупотреби в институциите.

Индикатори за очаквани резултати:

Релевантност на обучението, доколко се отнася към нуждите на участниците; полезност, т.е. постигнати резултати спрямо целите на обучението;връзка с практиката, т.е. доколко е приложимо; методика на обучението – подготвеност на обучителите, разнообразие на методи, наличие на активни методи, участие на групата; иновативност – съдържанието на познанието; постигнати резултати от обучението в познанията, в уменията, в нагласите; изразено желание за прилагане на резултатите. удовлетвореност на учениците/родителите от този подход на работа. 

Място: София, Шумен

Дата: 3-4 юли 2017

Забележка: Одобрена програма за квалификация от МОН -1 кредит

Обучение  за Области Шумен, Силистра, Разград, Русе, Варна и Търговище

Участникът получава  Сертификат/Удостоверение, съгласно Прил. 14 към Нар.12 на МОН

Контакти


Място на провеждане София
Контакти с организаторите sapi_obuchenia@abv.bg