Events

Oткриване на „Синя стая” в Сливен
Oткриване на „Синя стая” в Сливен Експертният екип на ИСДП ще присъства на официалното откриване на „Синя стая” в Сливен, където по щадящ начин ще могат да бъдат изслушвани деца, жертви или свидетели на насилие, или деца в конфликт със закона.   Използването на специализирани помещения за изслушване на деца се утвърди в България през последното десетилетие. Тази практика гарантира правото на детето да бъде изслушано във всички съдебни и административни процедури, които го засягат, като в същото време се избегне допълнителното му травмиране. В периода 2008 – 2015 бяха открити 14 специализирани помещения за разпит на деца . Девет стаи са изградени с подкрепата на ИСДП. Градовете, които разполагат със специализирано помещение са: Пазарджик и Шумен - в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, София - в сградата на СДВР и в Център за обществена подкрепа към ИСДП, Стара Загора, Видин, Русе, Бургас и Благоевград; едно помещение в сградата на МВР във Велико Търново; две - от общини с подкрепата на ИСДП в Пловдив и Дупница; две на УНИЦЕФ с професионалната подкрепа на експерти от ИСДП в Монтана и Сливен. В новооткритата „Синя стая”, д-р Надя Стойкова ще направи демонстрация на щадящо изслушване
Second partners meeting and study visit in Rome, 15 – 19 December 2014
Second partners meeting and study visit in Rome, 15 – 19 December 2014 From 15 to 19 December 2014 was held the second work meeting of the partners and seminar on the topic “Assessment of the needs of child victims or witnesses of crime in Italy” in Rome.The project team had the opportunity to visit a facility for child-friendly interviewing in the Prosecutor’s office in Rome, where has been created a specialised pool of prosecutors, working on cases of child victims of crime.Thanks to the support of Unviersity “Sapienza” on 17 December was organised a half-day seminar “Assessment of the needs of child victims or witnesses of crime”. The seminar was facilitated by Daniela Lorenzetti, Professor of Social work at Sapiena University. During the seminar have intervened different experts – Fulvio Filocamo, representative of the Prosecution for Children in Rome, Cristina Malgherini from the Child Protection Office of the municipality of Rome, Luigina Vaccaro from the Social services of IV municipality, Maddalena Ciaddale, psychologist and psychotherapist, and Daniela Viggiano, psychologist, psychotherapist and consultant to the Court in Rome on child interviewing and assessment of children involved in legal proceedings.A meeting was held with Prof. Ugo Sabatello, researcher and head of a Master’s Program at the Department of Paediatrics and Child Neuropsychiatry at the Sapienza University. Prof. Sabatello is also Manager of project “S.A.C.R.A.I”, “Service for Assistence, Care and Research on Child abuse”.During the meeting where presented and discussed the reports “Individual assessment of child victims or witnesses of crime” prepared by the partners. 
За находчиви работодатели
За находчиви работодатели Eкипът на ИСДП търси социално ангажирани работодатели, които могат да предоставят шанса на млади хора да придобият професионален опит - /в сферата на строителство, озеленяване и други/, които биха приели млади хора в конфликт със закона, с цел им дадат шанс да придобият опит и умения за включване в обществения живот чрез професионално ориентиране или реализиране, т.е. да се насочат към професия или да си намерят работа.   От 2014г. ИСДП стартира в Центровете си за обществена подкрепа в гр. София и в гр. Шумен предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. Програмата е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление. Дейностите по услугата се предоставят и като превантивна мярка при деца във висок риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище; с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите. Услугите са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване, като в част от дейностите са включени услуги за професионално ориентиране, пред-професионална подготовка и умения за търсене на работа, а именно: 1) менторство за професия – целта е да се подкрепи процеса на включване на младежите в обществения живот чрез трудова дейност. В рамките на програмата на младежите им се дава възможност да посетят различни организации и места за работа, за да се подкрепи процеса на професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и намиране на работа. 2) професионален опит (работа) – целта е младежите да развият навици и умения да полагат труд по конкретна професия в период не по-малък от 12 седмици. За контакти : Янита Петрова – ръководител сектор „Интензивна подкрепа” към ИСДП телефон: 0895522461 , e-mail: cop_nadejda@abv.bg Очакваме Ви!