Events

Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс”
Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс” През месеците март и април 2014 г. се проведе групова работа „По-добре да поговорим” в две училища в град Шумен – СОУ „С. Доброплодни” и СОУ „П. Волов”. Училищата участват в проект „Биентретанс  - мрежа на резилианс”. В груповата работа взеха участие ученици от пети и шести клас, насочени от педагогическите съветници на двете училища. Целта на груповата работа беше да повиши уменията на децата да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз между връстници и между дете – възрастен; да се повиши тяхната компетентност в междуличностните отношения в посока умения за разпознаване на разликата между доверие, обида, обич, гняв, агресия. Децата се включиха активно в предложените дейности – дискусии, изготвяне на колажи и работа в малки групи.
NДВОРЪТ НА ЦОП ”СЛАВЕЙКОВ” – ЦВЕТНА ГРАДИНА
NДВОРЪТ НА ЦОП ”СЛАВЕЙКОВ” – ЦВЕТНА ГРАДИНА След двудневна творческа акция, обединила архитекти, социални работници, деца и доброволци,  дворът на ЦОП „Славейков”, споделян и от Първо помощно училище, вече е по-красиво и свежо  място. Идеята е на ИСДП с безценното партньорство на младите архитекти от сдружение „Трансформатори”. Резултатът – пребоядисани  катерушки, разчертани игрища, монтиран баскетболен кош и футболна мрежа, цветна градина. И черешката на тортата –  оградата е превърната в арт инсталация. Специалистите наричат този тип улично изкуство yarn burning, всъщност са атрактивни фигури, умело изработени от прежда, увита около металния парапет. Така с малко материали и много въображение, както само  „трансформаторите” умеят, не особено приветливи пространства от градската среда грейват и се преобразяват. Зад тях не седи банка, но винаги могат да бръкнат в банката си с безценни идеи и да запретнат ръкави. А с помощта на доброволците  Ива Белокапова, Светослава Кръстева, Краси, Мая … плетенето на ограда изглежда като детска игра. Тук е мястото да благодарим и на МОЛ”Сердика”, който предостави над 500 бегонии, вече  засадени в двора във формата на ракета.”За нас е важно, че пространството стана не само  по-красиво и приветливо, но също работещо и полезно за социалните услуги, които предлагаме  - казва Биляна Койчева – директор на ЦОП”Славейков”. Включиха се повече от 10 деца от клиентите на нашия център, от настанените в дома и от помощното училище. Те, заедно с психолозите и  социалните работници, архитектите и доброволците засаждаха, боядисваха, общуваха и се почувстваха полезни. Имаме още работа по проекта – да изградим беседка и кът за сядане, където ще провеждаме част от нашите бъдещи занимания – уточни г-жа Койчева.
Стартира
Стартира "Интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона" От 2014г. ИСДП  стартира в двата си ЦОП в гр.София и в Дом за деца „Асен Златаров” предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. Програмата е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление; злоупотребяващи с наркотици и алкохол; заведени на отчет в ДПС, с наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, с мярка неотклонение, деца участници в досъдебни производства, на които предстои явяване в съда, с наложена присъда „Пробация”. Услугата се предоставя и като превантивна мярка при деца във висок  риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище.   с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите.  Услугите са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване. Акцентът на услугата е върху практически интервенции, които да водят до видимо подобрение на живота на децата в кратко и средносрочен план. Целта е укрепване, осигуряване на социално включване на децата, повишаване информираността, разбирането и ангажираността сред лицата, вземащи решения за тях, както и подобряване на заетостта и увеличаване на самоуважението и увереността им чрез активното им включване и участие във вземането на решенията за живота им, чрез подходяща подкрепа от ключови хора.      По услугата има обучен и действащ екип от професионалисти от различни специалности : социални работници, психолози, логопед, юрист. Към момента екипът е ангажиран с 21 действащи случая, по които  се работи в индивидуален и в групов формат.  В дейностите се включва и екип от обучени доброволци. Моделът на услугата е ценен с това,че ежеседмично се провеждат вътреекипни срещи по случая, с участието на всички ангажирани специалисти и детето. Това допринася за системен обмен на информация за развитието на случая, вземане на споделени решения и поддържане в активна позиция на  подкрепящата мрежа. Самото дете е активен участник и се въвлича във вземането на решенията за ежедневието и живота му. В хода на прилагане на услугите бе подписано   споразумение за сътрудничество с Агенцията по заетостта по отношение на предпрофесионална подготовка, професионално ориентиране и намиране на работа. Активно се търси и взаимодействие с училищата, с ОЗД и РПУ.     Груповата работа по услугата в ЦОП се реализира в ателиета за:    „Училищна подкрепа”, които се провеждат всеки ден за две групи деца „Готварство” -  целта е усвояване на знания и умения за приготвяне на кулинарни изделия с достъпна технология в условията на културно хранене. Изграждат се нагласи за трудова дейност и съпричастност „Социална анимация” – основната  цел на груповата работа е децата да  развиват  техните социални,  комуникативни и познавателни умения.
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА На 10 март приемни родители от Шумен, Венец и Хитрино направиха пърава среща за тази година в групата за взаимопомощ и подкрепа. През месец март екипът по приемна грижа организира 4 групи за споделяне и взаимопомощ, в които ще се включат повече от 60 приемни семейства.   Няколко са целите, които водещите на групите си поставят, са: Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма; Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата; Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства; Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани в процеса на приемна грижа. Групите за приемни родители ще се провеждат всеки месец.