Events

National Conference of NGO
National Conference of NGO On May 28th, 2008 between 09:30 am and 6:30 pm at hall room № 8 of the National Culture Palace was held the National Conference of Bulgarian NGOs organized by the consultation team to the PHARE project "Development of civil society". Over 300 NGOs, representatives from the public authorities and institutions, donor programs and corporate donors took part in the event and discussed issues of importance related to the management of NGO, charity initiatives, corporate donations as forms of funding for the non-government sector and legal regulations concerning NGO and their activities. In addition, two surveys were presented to the attention of the public: National representative sociological survey on the needs of NGO revealing that 58 % of the Bulgarian NGOs performed better in 2007 than in 2006, 21 % stayed at the same level as in 2006 and 21 % performed worse in 2007 than in 2006; and a Survey on the possibilities for improvement of the legal framework governing the activities of NGO. In addition, the non-government sector requested from the government to provide the initial funding for an Independent Fund for Civil Initiatives. The head of the team of the European consultants on the project based on the EU PHARE program for development of the civil sector in Bulgaria Pau Solanila marked the importance of the non-government sector by saying that the representatives of the non-government organizations are the best ambassadors of Bulgaria who have the power to really confirm and popularize the position and the image of Bulgaria throughout the world. The Social Activities and Practices Institute participated in the conference with the presentation of four of its projects based on PHARE program at the organized exhibition. All visitors had the opportunity to see pictures and video materials related to our projects and the overall work of the Institute. A number of representatives of all participating organizations showed interest in SAPI and our achievements so far. The conference is the biggest forum of NGO in Bulgaria for the whole year and its main goal is to become an annual tradition in the future.
Новини от КСУДС - Пазарджик 23.04.2009
Новини от КСУДС - Пазарджик 23.04.2009 През м. февруари 2009г. се проведе работна среща между Областна пробационна служба и Комплекса за социални услуги гр. Пазарджик. Поводът за срещата беше обсъждане на взаимодействието между двете институции по проекта на Международната организация по труда, свързан с полагането на неправомерен детски труд.На срещата присъстваха доц. Нели Петрова – Димитрова и Димитър Кацов от ИСДП гр. София. През м. февруари стартира трупа по „Училищна подкрепа" и ателие „Компютри" за деца, настанени в Кризисен център Пазарджик. На 11.02.2009г. стартира група по „Училищна подкрепа" в с. Черногорово. Групата е изнесена в НУ „Св. Св. Кирил и Методий", като в нея участват 15 деца от 1 до 4 клас. Извънучилищните занятия се провеждат веднъж седмично след учебните часове. През м. март стартира ателие по интереси в Прогимназия „Асен Златаров" с. Черноговоро. Участниците в ателието са 11 деца от 5 и 6 клас. Занятията се провеждат веднъж седмично, с цел повишаване мотивацията на децата, свързана с учебната дейност. През м. март стартираха две нови изнесени групи в ОУ „Отец Паисий" с. Огняново. Участниците са на възраст между 9 и 13 години. Занятията се провеждат веднъж седмично след учебните часове. Децата бяха насочени от Директора на училището. В групата по „Училищна подкрепа" са включени 14 деца, а в ателието по интереси – 10. На 14.03.2009г. се проведе работна среща във ВУИ „Ангел Узунов" гр. Ракитово. На срещата присъстваха пробационен инспектор от Велитград Величка Иванова, пробационен инспектор Тихомир Купенов от гр. Пазарджик, директора на ВУИ – г-н Янушев, Анатаска Мунджийска, Анета Маринова и Стайко Навущанов от КСУДС Пазарджик. Целта на срещата беше договаряне на група за социални умения и професионално ориентиране на младежи осъдени на пробация. Групата стартира на 16.04.2009г. като участници са 10 младежи, настанени във ВУИ. Те са насочени от Областна пробационна служба за включване в групови програми. Работните сесии се провеждат на територията на ВУИ Ракитово, един път седмично. През периода февруари – март 2009г. КСУДС организира и проведе 5 информационни срещи за младежи от училищата на територията на гр. Пазарджик по темите „Агресия" и „Трафик на хора". Тези срещи се провеждат в сградата на Комплекса, като общият брой на включилите се ученици е 78. На 11.02.2009г. се проведе работна среща между КСУДС гр. Пазарджик /сектор Услуги и подкрепа на семейството/ и Община Пазарджик – сектор РМЕГ. Целта на срещата беше изграждане на сътрудничество между двете звена за стартиране на групи по „Семейно планиране" в ромската общност. На срещата се взеха следните решения: 1. Групите за бъдат провеждани на територията на квартал „Изток", като Общината съдейства за осигуряване на зала и осъществяване на сбирките; 2. За сформиране на групите ще бъдат потърсени директорите на училищата „Св. Св. Кирил и Методий" и СОУ „Димитър Гачев". Това са училища, в които предимно учат деца от ромски произход и висок процент отпадащи ученици, поради особеностите на етноса. 3. Да бъде потърсено съдействие от РИО-Пазарджик за сформиране на тези групи. На 17.02.2009г. се проведе среща с г-жа Бойка Маринска – Директор на РИО, която ни съдейства за връзка с училищата. На 16.04.2009г. стартира група „Семейно планиране" в ромската общност. Работните сесии се провеждат един тъп седмично в зала към училище „Св. Св. Кирил и Методий" в ромския квартал „Изток". В груповата програма са включени 10 деца от 7 клас към училището.