SOCIAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF EMERGENCY - results of a survey among professionals

SOCIAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF EMERGENCY - results of a survey among professionals

Институт по социални дейности и практики публикува доклад от проучване „СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ” проведено в периода 26 април – 6 май. В изследването се включиха представители на  119 човека от 113 социални услуги в цялата страна.

Проучването изследва предизвикателствата пред социалната работа с деца и семейства в риск в ситуацията на извънредно положение. Методологията е разработена от екип от експерти от Катедра “Социална педагогика и социално дело” на СУ “Св.Кл.Охридски” и от Институт по социални дейности и практики. Работата на изследователския екип бе доброволна, изследването не е финансирано.

Целта на изследването бе да проучи актуалните практики в социалните услуги и да очертае възможни препоръки за адаптиране на социалната работа към една бъдеща продължаваща ситуация на социална дистанция.

Според данните от проучването, участници в изследването са основно работещи в Центрове за обществена подкрепа , на следващо място по представителност в проучването са работещи в Центърове за социална рехабилитация и интеграция, които съставляват около една пета от всички участници. Близо 40 % от участващите в изследването са социални работници, психолозите са 30% от всички попълнили анкетата. Участниците сравнително равномерно представляват услуги, чиито доставчик са общини (около 53%) и такива, чиито доставчик е Неправителствена организация.