Opinion of SAPI on the proposed Law for amendment and supplement of the Law for protection of the child

Opinion of SAPI on the proposed Law for amendment and supplement of the Law for protection of the child

СТАНОВИЩЕ

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е организация, която повече от 20 години работи с деца в защита на техния най-добър интерес. ИСДП е член на редица международни организации, които защитават правата на децата като Юрочайлд, Международната обсерватория за младежко правосъдие (OIJJ), на европейската мрежа ПРОМИС за адаптирано към децата правосъдие.

На база на събраната ни експертиза, резултат от директна работа, обучение на специалисти в системата за закрила на детето, и от проведени изследвания и  пилотирани иновативни  практики, бихме искали да изразим следното становище относно предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (ЗИД на ЗЗДет):

Относно процедурата за внасяне на ЗИД-а:

Макар формално народните представители да имат възможност да инициират законодателна промяна, след публичния обществен дебат относно неприетата Стратегия за детето и Закона за социалните услуги стана ясно, че промени в законодателството относно закрилата на децата следва да се правят след широка публична дискусия. Това мнение особено силно бе застъпено от членове на ВМРО, на което сега те самите противоречат с внесения  ЗИД на ЗЗДет, без  обществено обсъждане.

В ситуация, в която  липсва разбиране в обществено какви следва да са политиките за детето – липсва стратегия, липсват анализи на действащия закон и практиката по него, липсват изследвания, на които да се основават политиките, намираме  предлагането на законови промени за прибързано.

Вероятно и поради тези липси, мотивите към ЗИД-а са крайно неизчерпателни и недостатъчни, а оценката не въздействието не е коректна – липсват каквито и да е данни за деца, въвлечени в различни процедури, предвиждат се допълнителни разходи за дирекции „социално подпомагане”, както и допълнителни съществени ангажименти на Държавна агенция за закрила на детето, а това по никакъв начин не е отразено в оценката на въздействието.

Затова настояваме този ЗИД да бъде оттеглен или обсъден и след поне 6-месечна обществена дискусия, изследователска и концептуална аргументация,  да бъде предложен нов такъв.

Пълният текст на становището може да прочетете в прикачения файл.