Алтернативи на задържане под стража на непълнолетни правонарушители

Алтернативи на задържане под стража на непълнолетни правонарушители

От 2013 – 2015 г. ИСДП е партньор по проект „Алтернативи на задържане под стража на непълнолетни правонарушители – чрез интензивни програми за приемна грижа и услуги в общността”, съвместно с Британската асоциация за осиновяване и отглеждане на деца (British Association for Adoption and Fostering), програма „Дафне”, финансиран от Европейската комисия.

 

Основни цели

Проектът цели да насърчи съблюдаването на основен принцип в младежкото правосъдие, а именно – да се прибягва до задържане под стража само в краен случай и за минимално време -  чрез създаване на европейски междусекторен модел за интензивни програми за приемна грижа за деца в конфликт със закона.

Специфични цели посредством преглед на съществуващи програми за извършители и обмяна на опит между партньорите да се разпише рамка за интензивна програма за приемна грижа и услуги в общността за непълнолетни правонарушители, включваща протокол за интервенция и междуинституционално взаимодействие, и насоки за национална политика, гарантираща въвеждането на практиката.

 

Основни дейности

  • Качествено и количествено изследване в партньорски страни, вкл. анализ на законодателство и интервюта със социални работници, директори на услуги, приемни родители, биологични родители, млади хора,преминали през наказателната система, и др. , както и онлайн изследване за страните в Европа, които не са партньори по проекта.
  • Учебно посещение в Англия за демонстрация на интензивни програми по приемна грижа.
  • Участие в разписване на модел за добри алтернативи на задържане под стража
  • Разписване на насоки за национални политики в няколко от партньорските страни, включително България
  • Дейности по лобиране и разпространение на резултатие на национално и международно ниво.