Предстоящо обучение за супервизори

Предстоящо обучение за супервизори

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП

Лиценз за ПО № 200612405, ISO 9001:2015

 

ще проведе

ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ

     

           Продължителност

4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа.

Всеки модул включва обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули.

 

        График

 

5 Февруари, 2024

 

Срок за ранно записване

14 Февруари, 2024

 

Краен срок за записване на участниците

16 Февруари, 2024

 

Участниците получават материали и указания за включване в обучението

22-24 Февруари, 2024 – онлайн

 

Модул I

24 часа

Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна.

М. Март, 2024

16 часа

Самостоятелна работа

М. Март – онлайн, 2024

(по договаряне с групата)

Модул II

24 часа

Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.

 

М. Април, 2024

24 часа

Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.

М. Април – онлайн, 2024

(по договаряне с групата)

Модул III

24 часа

Супервизия и консултиране.

М. Май, 2024

24 часа

Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.

М. Май – онлайн, 2024

(по договаряне с групата)

Модул IV

24 часа

Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.

 

14 Юни, 2024

 

Краен срок за приключване на обучението и издаване на документ

 
 
 

Участници

Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Обучението цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието.

 

Удостоверяване

Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник.

Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник.

Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии.

 

Цена и заплащане

 

Такса за участие в един модул

Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по съответния модул.

 

240 (двеста и четиридесет) лв. без ДДС

Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по първи модул – до 22 февруари.

 

890 (осемстотин и деветдесет) лв. без ДДС

Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно преди срока за ранно записване –до 9 февруари.

 

790 (седемстотин и деветдесет) лв. без ДДС

Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация.

Отстъпка по договаряне

 

            Таксата се заплаща по банков път.

            Банкови данни:

Обединена българска банка АД

IBAN: BG37UBBS80021020198450

BIC/SWIFT: UBBSBGSF

Сдружение ИСДП

Основание: такса обучение на …… (име и презиме)

Записване

Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес: https://forms.gle/ggdAd1cskgwF4SDM9

 

За записване и допълнителна информация – Звездица Пенева-Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org