ПРОЕКТ „ДОСТЪП ДО СПРАВЕДЛИВОСТ“

ПРОЕКТ „ДОСТЪП ДО СПРАВЕДЛИВОСТ“

 Уеб сайт на проекта: https://justice.sapibg.org/bg

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Проектното предложение е насочено към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост", която се основава на интегриран подход. В разработването й е насърчено активното участие на ромската общност в два квартала в гр. София (Филиповци и Факултета), на лидери от общността, граждански организации, специалисти в областта на детското правосъдие. Информационна кампания в общността (сензитивиращи срещи, обучителни ателиета и семинари) ще повиши чувствителността, познанията и уменията за правата на децата в контакт със закона и начините за застъпничество на родителите за тях. Чрез участващо изследване и консултации в общността и сред заинтересованите страни, ще се дискутират трудности и нужди, които децата имат при контакт с правосъдието, ще се идентифицират техните очаквания от подкрепа. Експертен екип, стъпвайки на резултатите от изследването и консултациите ще разработи програма за специализирана услуга, която ще се предоставя в обособена и оборудвана специализирана среда, от обучен интердисциплинарен екип, с подкрепата на лидери и медиатори от общността и институционална подкрепа. Публичността на проекта ще бъде осигурена с две публични събития в ромската общност и със заключително събитие с участие на заинтересованите страни, със съответна визуализация, публикации, уеб страница, информационни и промоционални материали, издаден наръчник. Устойчивостта на оказваната подкрепа в специализираната услуга се очаква да има въздействие върху подобряване на достъпа на децата от целевите групи до правосъдие, съобразено с правата им и в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти на СЕ, касаещи правосъдие за деца. В този смисъл проектното предложение има добавена стойност и принос в съответствие с международните и европейски стандарти за правата на децата и спазване на най-добрия им интерес.

ЦЕЛ/И НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Повишаване чувствителността и познанията на ромската общност за правата на децата, жертви или свидетели на престъпление или децата в конфликт със закона в достъпа им до правосъдие, развиване на уменията им да изпълняват ролята на застъпници на децата си и насърчаване на активното им участие и сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни.

2. Подобряване ситуацията и възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга „Достъп до справедливост“ за деца жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона и техните семейства. Допринасяне към намаляване на социалните различия между уязвимите деца от ромската общност чрез увеличаване на достъпа им до качествени социални услуги за подкрепа.

3. Повишаване на компетенциите (познания, умения, преодоляване на дискриминационни нагласи) на професионалисти и представители на българските власти: служители на системата за закрила, социални услуги, полиция, прокуратура, съд, членове на МКБППМН за подобряване на достъпа на децата от ромски произход до приятелско правосъдие.

4. Увеличаване на осведомеността и подчертаване приноса на НФМ 2014-2021 за подобряване положението на децата от ромската общност и за прилагане стандарти и инструменти на СЕ, ориентирани към правата на човека.

Период на изпълнение: 05.08.2022 г.-05.04.2024 г.

Стойност: 358 305 лв.