Проектът Data MOSAIC

Проектът Data MOSAIC

         

Проектът Data MOSAIC се фокусира върху предотвратяването на насилието срещу деца в контекста на затвора чрез улесняване на по-изчерпателни, сравними и базирани на правата на човека системи за данни, които откриват всички форми на насилие и са чувствителни към различните преживявания на лишени от свобода деца, включително момичета и деца, принадлежащи към маргинализирани групи, като LGBT, деца с психични проблеми или увреждания, или деца, принадлежащи към расови, етнически, религиозни или езикови малцинства.

Проектът е Финансиран от Програмата за граждани, равенство, права и ценности на Европейския съюз (CERV-2022-DAPHNE) и ще бъде реализиран между март 2023 г. и януари 2025 г., като картографира настоящите практики за събиране на данни и обещаващи подходи за наблюдение и справяне с насилието срещу деца в затворите в целия ЕС, за да информира разработването на инструмент за събиране на данни и насоки за добри практики, които ще бъдат пилотирани в тясно сътрудничество с органите за детско правосъдие в България, Ирландия и Румъния.

Базиран на задълбочени изследвания на европейско ниво и идентифициране на добри практики, както и мнения на международни експерти по детско правосъдие, проектът ще ангажира както национални, така и регионални заинтересовани страни в детското правосъдие чрез широко споделяне на знания и дейности за застъпничество в подкрепа на системни действия и основани на доказателства промени към правосъдие, съобразено с децата, както в политиката, така и в практиката.

Проектът се координира от Penal Reform International (PRI) в партньорство с Институт по Социални дейности и практики, България, Fundatia Terre des Hommes – Румъния , Fundación Tierra de hombres - Испания и Universidade NOVA de Lisboa - Португалия.

„Насилието над деца във всичките му възможни форми е широко разпространено. Децата могат да бъдат жертви, свидетели, както и извършители на насилие – [включително] в съдебната система, [където] децата в уязвими ситуации могат да бъдат особено засегнати. […] Когато детето е в центъра, всички съответни органи и служби трябва да работят заедно, за да защитят и подкрепят детето в техен най-добър интерес.“
Стратегия на ЕС за правата на детето, стр. 11, 12

Основни резултати от проекта Data MOSAIC:

  • По-добро разбиране на настоящите системи за събиране на данни и практики относно насилието над деца в местата за задържане в ЕС, идентифициране на силните, слабите страни и възможностите за подобрение
  • Повишен капацитет на националните агенции и затворническите заведения за непълнолетни за събиране на данни за насилието срещу деца по систематичен, прозрачен и недискриминационен начин
  • По-благоприятна за децата организационна култура в рамките на затворническите институции и заведенията за младежко правосъдие, подкрепяща по-голямо доверие и свързаност между децата и професионалистите
  • Повишена осведоменост сред заинтересованите страни в правосъдието за деца в целия ЕС относно значението на подобрените инструменти за събиране на данни и практики относно насилието над деца
Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.