Детето ми има трудности в поведението

Детето ми има трудности в поведението

Екипът запознава детето и семейството с правата и съдържанието на услугата. След оценка на нуждите, се договаря план за подкрепа, в който могат да се включат: 

 

Психо-социално придружаване и консултация на детето и семейството;

Бихме могли да приемем, че пълноценното родителство, е това, което: осигурява посрещане на детето и принадлежност в родствените връзки и отношения на двамата родители. Родството, корените са опора на символичната идентификация по един базисен, дълбинен, твърде детерминиращ, макар и не безусловно, начин;предоставя добра грижа, изразяваща се преди всичко като отношение към детето, като общуване, говорене, като емоционално отношение, разпознаване, търсене и стремеж към отговаряне на потребностите на детето. Психо-социалното придружаване е специфичен комплекс от дейности, подбиран според нуждите на детето и наличните ресурси. Социалната услуга осигурява автентично отношение към детето. Помагащите изграждат истински отношения с личността и я слушат с внимание.

 

Индивидуална подкрепа и консултиране на родители и близки на деца в риск, включително на родители на деца с увреждания;

Консултирането е специфичен метод на помагане на хора в затруднено положение. Той представлява сам по себе си комплекс от психологически, педагогически и терапевтични техники, насочени към промяна в съзнателната сфера на човешката личност. То съдържа в себе си информиране, ориентиране, учене, подкрепа. Благодарение на тези основни елементи чрез консултирането се постига по-високо ниво на съзнателно функциониране на клиента в определена сфера на живот и дейност.  

 

Семейна групова конференция;

Участват членовете на едно семейство с цел разрешаване на конфликтните  взаимоотношения между тях, свързани с разпределянето на отговорностите по отглеждането на дете, включително дете със специфични потребности. Методът предлага различни възможности, вкл. за разпределяне на ролите и ангажиментите при отглеждане и възпитание на дете, не само със сп.потребности, възможно е и при дете, за което се планира реинтеграция или в процеса на възстановяване на връзка с родител и всякакви други трудности. При този метод се включват и важни за детето хора, които може да не са от семейството (учител, обществен възпитател, доброволец). Семейството е генератор на позитивната социална промяна.

 

Семейно консултиране;  

Семейното консултиране е особен подход, разработен специално за достигане на взаиморазбиране и разрешаване на конфликтни ситуации. Участват родители, деца, баби и дядовци и други актьори заемащи определено място на семейната карта; както и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях.

 

Консултиране на деца, извършители на противообществени прояви или в риск да попаднат в негативна приятелска среда;

превенция и защита работа със специалист по установяване на причините за поведението и неговото значение, факторите, които съдействат  за проявите, мотивите за извършването им, нуждите на детето, ресурсите и силните му устрани, подкрепящата среда и включването й в процеса на промяна, включването на родителите и разширеното семейство в процеса на работата, подкрепа за предприемане на мярка за закрила на детето, работа в мултидисциплинарен екип от специалисти от различни институции

 

Групова програма за тийнейджъри;

Целева група в тази програма са деца с поведенчески проблеми /суициди, бягства от училище и дома, аморално поведение и други/. Целта й е да повиши социалната компетентност на младежи и осигури превенция на асоциално поведение.

 

АРТ Лаборатория;

Целта й е да предложи нови пространства за общуване и срещи с другите чрез изкуството, културата, модата, различни човешки дейности. Да съдейства за социалното включване на децата, като се преодолее отчуждението и изолацията от много сфери на социалната дейност., Под формата на различни ателиета се провежда групова работа с деца от близка възраст, обединени от обща тема, която им позволява не толкова да развият таланти, колкото да разберат себе си по-добре, другите, да повишат себеуважението си, да намерят достойно място в света на хората. Включването в ателието е част от работата с детето, преди да бъде включено ключовият специалист проучва нуждите и заедно с детето и родителите прави индивидуален план за работата с детето. Чрез груповата работа се усвояват умения, придобиват се познания, провокира се изява, насърчава се позитивното общуване.

 

Подкрепа на деца, за които има риск да отпаднат от училище или вече са отпаднали от системата на образованието;

Услугата има за цел да намали броя на отпадащите от училище деца и млади хора, да повиши тяхната мотивация и да създаде положителна нагласа към училището и учебния процес. Услугата е насочена към превенция на проблема, т.е. към преодоляване на причините, водещи до отпадането на децата и младите хора от училище чрез оказване на конкретна помощ на застрашени от отпадане. Услугата формира среда близка до семейната, в която децата да се чувстват сигурни, подкрепяни и разбирани, като се предвижда връзка с училището, посредничество, застъпничество, работата в партньорство с училището. При организацията на училищната подкрепа ние се базираме на идеята, че тя трябва да предлага това, което обичайно семейството предлага на своите деца, тя не е занималня. Всяко дете може да си избере кът да учи, може да ползва книги, енциклопедии, карти и пр., подредени и на разположение както е в къщи, а не скрити в шкафове. Детето може да поиска подкрепа по някои предмет и както е в къщи, специалистите в услугата, не са непременно учители по съответния предмет, а хора които се опитват да му помогнат да бъде по-мотивиран, да положи повече усилия, потърси материали и ако наистина има трудност, която не могат сами да решат търсят консултации от специалист. В тази услуга могат да се включват възпитатели,  психолози /в оценката/, социални работници и доброволци-студенти по социална педагогика, социални дейности. Работата на доброволеца е ориентирана от индивидуалния план за работа със всяко дете.