Искам да съм пълноценен родител

Искам да съм пълноценен родител

Пакет от програми, консултации и интервенции. Родителите се информират за правата и за услугата. Извършва се оценка на нуждите на детето и семейството. След това се договаря план за подкрепа, в който могат да се включат:  

Групова програма „Без шамар”;

Как с любов и уважение да наложим на детето си граници? Родителите получават по-голяма яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности, усъвършенстват уменията си по-добре да разпознават мотивите за своето поведение, придобиват умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции, разширяват и усъвършенстват възпитателните си умения, които ще им помогнат да възпитават децата си позитивно, запознават се и имат възможност да упражняват нови модели на поведение.

Групова програма „Позитивно родителство”;

Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи родителите, чрез обучение, базирано на резилианс подхода - развивайки техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните собствени ресурси. Програмата е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване, разработена от Томас Гордан. Насочена е към изграждане на доверие между родителя и детето, подкрепа на връзката и общуването между тях по позитивен начин, както и подкрепа във възпитанието на детето, без употреба на насилие, запознавайки родителя с алтернативни позитивни стратегии.

Индивидуални консултации;

Консултирането е специфичен метод за помагане на хора в затруднено положение. Той представлява сам по себе си комплекс от психологически, педагогически и терапевтични техники, насочени към промяна в съзнателната сфера на човешката личност. Съдържа в себе си информиране, ориентиране, учене, подкрепа. Благодарение на тези основни елементи чрез консултирането се постига по-добра подкрепа на клиентите на услуга за себеосъзнаването им в определена сфера на живот и дейност.  

​​Училище за бременни 

Програмата предоставя специализирани грижи по време на бременността. Основни клиенти са майки в риск да изоставят децата си след раждането; бременни малолетни и непълнолетни момичета; бременни жени в състояние на остра семейна криза, която се отразява на бременността; жени с нежелана и/или късно установена бременност; бременни с работно място, което е рисково за бременността; бременни след период на трафик; бременни малолетни и непълнолетни момичета и жени във високорисковите общности.
Услугата се предоставя само в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Стара Загора.