Консултации

Консултации

Институт по социални дейности и практики предлага консултиране на:

  • родители  по въпроси, отнасящи се до взаимоотношенията с  техните деца,  до грижата и възпитанието им;  
  • юноши по въпроси, касаещи техните отношения, себеразбиране, връзки с другите, поведенчески трудности. 

 

Консултативният подход е ориентиран към подкрепа на ресурсите, силните страни и потенциала, които хората притежават, към тяхното откриване, осмисляне  и активиране.

Консултативният процес включва общо девет срещи, първата среща е за запознаване и договаряне. 

 

За повече информация, запитвания и заявки:

sapi@sapibg.org, 0894  412 368, Звездица Ковачева

 

Консултациите се извършват от екип на ИСДП, който включва:

Проф. Нели Петрова-Димитрова,  д-р по педагогика, преподавател по социална работа и социална педагогика в СУ „Св. Кл.Охридски”, катедра „Социална педагогика и социално дело” (от 2001 до сега), експерт по психосоциална и социално-педагогическа работа с деца и семейства в риск.

Завършила е специалност „Педагогика” във Философски факултет на Софийския университет, специализира социална работа  в IRTS,  Лорен, Франция(1991-1992 г.). Работила е в Главно управление на местата за лишаване от свобода   (1992-2001), като експерт по социална работа за подготовка за свободен живот на осъдените, и по обучение на персонала.  Повече от пет години (2002-2008) се обучава  в психоаналитична перспектива във Фройдистко поле, България, в чието основаване участва,  чрез поредица семинари в София, Лион, Париж, лекционен курс в СУ през 2008 г. , както и чрез  стажове и супервизия  в Институт Cortil Кортил, Белгия, (2004), Център Кирику в Париж (2004). Заедно с Филип Лакаде, е ръководител на първата лаборатория в България за деца в конфликт със закона „Какво ни казват юношите, наричани делинквентни”  (2004-2008)г. От 2008 г. започва своето обучение и формиране като специалист в подхода Резилианс, което продължава и до днес. През последните десет години това е подходът, който ползва при консултативна работа и  при супервизия на професионалисти.  Проф. Петрова е обучител по резилианс подход, автор на многобройни публикации по темата.