Идеи за промяна от учениците от СУ

Идеи за промяна от учениците от СУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен

Какъв може да бъде отговорът на децата, когато идентифицират насилие в училище? Кой може да им помогне да се справят? На тези и други въпроси си отговориха учениците от 5.-6. д клас на СУ "Сава Доброплодни" с класен ръководител Веселка Антонова, които от две години работят по проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“.

Проектът в България се изпълнява от Сдружение Институт по социални дейности и практики в партньорство с десет училища от цялата страна. Фасилитатори на групата от 30 ученици в нашето училище бяха педагогическите съветници Румяна Буковалова и Бистра Тодорова.

Проектът има за цел да предотврати, да се бори и да отговори на насилието сред децата чрез промяна на социални норми и поведение, да насърчи децата да оспорват социалните норми, които водят до насилие от връстници, децата да разработят решения на конфликтни проблеми. Проектът се фокусира върху превенцията на насилието сред връстници в училище чрез промяна на социалните норми и нагласи, които водят до насилие.

Дискусиите с учениците от 5 - 6. д клас в продължение на няколко месеца се фокусираха върху същността на насилието и агресията, какво ги поражда, осмисляне на психическото насилие и неговите последствия за личността, подчиняването на норми, пораждащи агресия, толерантността към различието. Разговорите в рамките на груповите срещи постепенно разчупваха границите, караха учениците да се чувстват освободени да дискутират и споделят своите преживявания.

В резултат на груповата работа по програмата децата развиха способност да се изказват по-уверено, да се аргументират, да планират инициативи.

Бяха проведени работилници, в които участниците сами идентифицираха критичните зони, пораждащи насилие в училище и предложиха проектни идеи за промяна, която да води до преодоляване на нормите, водещи до насилие. Проектната инициатива за превръщането на фоайето на 4 етаж в пространство за неконфликтна комуникация „Щастлива класна стая“ получи финансиране от проекта за закупуване на мека мебел. Със средства, събрани на Коледния благотворителен базар закупихме бои, четки и материали, за да бъде създадена арт - атмосфера. В момента нашите съмишленици от 10. б клас с ръководител г-жа Виолета Петрова превръщат идеята в реалност. Дейностите бяха подкрепени от ръководството на училището, Училищния ученически съвет и родителите.

Групoвата работа и работилниците за създаване на проекти получават менторска подкрепа от водещата за България организация Институт по социални дейности и практики – организация с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилието.

 

Проект REVIS е финансиран от Европейския съюз чрез програмата „Правосъдие“ (JUST) „Права, равенство и гражданство“ (REC) България, Хърватия, Румъния и Сърбия.