Институт по социални дейности и практики (ИСДП) предстои да разкрие нова специализирана услуга „Достъп до справедливост“

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) предстои да разкрие нова специализирана услуга „Достъп до справедливост“

Услугата се основава на интегриран подход и  ще предоставя подкрепа на деца, жертви и свидетели на престъпления или в конфликт със закона, за да подобри възможностите им да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие.

На 15 март 2023 г. в квартал Факултета в гр. София се състоя първата от поредица информационни срещи по проект „Достъп до справедливост“ по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. На нея присъстваха семейства от общността, експерти от Фондация „Здраве и социално развитие“ и Институт по социални дейности и практики (ИСДП)

„Трябва да полагаме специална грижа за децата, които по някакъв начин са влезли в правосъдната система. Те често биват подложени на многократни разпити и заплашителна обстановка, не рядко и на дискриминация. За децата, наличието на подобни практики, увеличава многократно тяхната болка и травма, особено ако вече са подложени на голям стрес и нужда от закрила. Независимо дали децата и младите хора влизат в контакт със закона като жертви, свидетели, нарушители или друго, еднакво важно за тях е да бъдат посрещнати от система, която разбира и уважава техните права и уязвимост.  Това е щадящото детско правосъдие.“ - каза г-жа Звездица Пенева-Ковачева, ръководител на проекта от Институт по социални дейности и практики (ИСДП)

Родители от кв. „Факултета“ се запознаха с възможностите, които ще им дадат експерти от новата услуга, за да се застъпят за правата на децата си, как новата услуга ще бъде полезна за тях и за децата им, които са в досег до правосъдието. Бяха посочени конкретни  казуси от практиката, които да илюстрират и помогнат при идентифицирането на проблемните случаи.  Основното послание беше, че всяко дете и неговият родител имат право на уважение, на защита от адвокат, на информация и тези права трябва да бъдат зачетени и гарантирани.

Присъстващите изразиха своята убеденост, че тази услуга ще е изключително полезна за семействата от общността, тъй като те не познават своите права и не знаят към кой да се обърнат, ако са в такава ситуация. В края на срещата експертите отговориха на конкретни въпроси, свързани с реални случаи на деца, участващи в съдебни процедури.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.