Програма Как да подготвим наш проект

Програма Как да подготвим наш проект

Програмата е проведена за първи път пилотно в четири училища като част от по-голямата програма „Моят проект за училище”, представена в първата част на наръчника "Добро отношение в образователните институции: мрежа на резилианс". Програмата стъпва върху разбирането, че неналичието на насилие само по себе си не е достатъчно, за да бъдат образователните институции по-сигурно, приятно и развиващо интересите и личността на децата място. Недоброто функциониране на училищната общност може да създаде предпоставки за „лоши отношения” между деца и деца, деца и възрастни, възрастни и възрастни. Ако учителите, родителите и децата заедно решават как да изглежда общността на училището и се договарят за правилата, отношенията в училище могат да бъдат „по-добри”. Затова под добро отношение се има предвид създаването на среда, която стимулира развитието на детската личност и включването на децата във вземането на важни за техния живот решения. 

Програмата може да се използва, за да подкрепи съвместното взимане на решения и да даде на децата конкретни умения, чрез които могат да планират и реализират свои идеи.

Предназначена е за ученици в начална степен (3 - 4 клас и 5-7 клас), с цел да бъдат насърчени да разработят проект, който да подобри взаимоотношенията в класовете, между ученици, учители и родители, и да даде на децата възможност да осъществят свои идеи как училището може да се превърне в сигурна и приятна среда. Програмата е разделена на отделни занятия. Може да се използва от специалисти, които имат опит във воденето на групи, работата с деца и подготовката на проектопредложения или да се проведе от един външен на училището специалист заедно с втори водещ от училище (учител, психолог, педагогически съветник, ресурсен учител). Освен да участва в провеждането на програмата, вторият водещ ще има задача да координира изпълненението на проекта, който групата създаде.

Автори


Гая Савчева, Николина Ангелова
Гая Савчева, Николина Ангелова