Кратка история на организацията

Кратка история на организацията

Институт по социални дейности и практики е активно развиваща се организация, успяла за повече от 20 години да наложи своята идентичност на организация, която съчетава в своята дейност теорията с практиката, познанието с реалната подкрепа на деца и семейства в риск.

Институт по социални дейности и практики се специализира в разработването на изследвания, провеждането на обучения и оказване на професионална подкрепа на специалистите в помагащите професии.

От 2008 година концепцията за подкрепа се базира на Резилианс подхода. През 2010 година Институтът започна да провежда обучения и методическа подкрепа, основани на Резилианс подхода, на социални екипи както в България, така и извън нея в последните няколко години.

Едни от най-важните изследвания, проведени от Института и повлияли върху политиките за закрила на децата и техните права са: „Национално представително изследване на нагласите към приемната грижа в България”, 2007 г.; „Национално сравнително изследване на сексуалното насилие над деца в резидентни институции”, 2010 г.; „Изследване на системата за превенция на поведението на деца в конфликт със закона в два региона в страната”, 2014 г.

В развитието си организацията успя да защити висок имидж като доставчик на социални услуги за деца и семейства в риск. През 2003 година откри първия в страната Център за семейна подкрепа в партньорство с френски институт за социална работа, който и до сега продължава дейността си в град Габрово. От 2005 г. управлява Комплекс за социални услуги в гр. Шумен, от 2011 в гр. Видин, от 2008 г. Център за обществена подкрепа в София. От 2007 г. развива практики на дружелюбно къме детето правосъдие, като през 2008 г. открива първата "синя стая" - специлаизарно помещение за разпит и изслушване на деца за нуждите на правосъдието., по -късно изгражда още осем такива помещения. Опитът на ИСДП е последван от различни държавни и местни структрури и днес те са над 30. 

От 2015 г. се пилотират детски центрове за застъпничество и подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства „Зона ЗаКрила” и специализирани услуги за деца в конфликт със закона.

Екипът на ИСДП провежда множество национални и межуднародни изследвания, преди всичко в областта на насилието над деца е неговата превенция, разработва методически материали, публикува ръковадства за добри практики, ровежда обучения у нас и в други страни по съвременна социлана работа с деца и семейства в риск. 

Проектите и са подкрепени от програми ЕС, УНИЦЕФ, ПРООН, ОАК Фондация, оперативни програми в Бългйрия.