Програми

Програми

Институт по социални дейности и практики организира дейностите си в четири програми „Социални услуги за деца и семейства”, „Деца и правосъдие – превенция на насилието”, „Обучения” и „Методическа подкрепа и изследвания”.  

 

Социални услуги за деца и семейства

Екипите на Института предоставят социални услуги за уязвими индивиди, групи и общности; разработват и внедряват нови програми, методи и подходи в социалната работа. Услугите се предоставят в комплексите и центровете, управлявани от Института, в градовете София, Шумен, Видин, Монтана, Стара Загора и Сливен.

Целта на Програмата е да подкрепи специалистите в ИСДП, за да осигурят качеството и професионализъм в работата си и добра грижа за децата и семействата – клиенти на услугите.

Задачите, които си поставяме при изпълнението на програмата:

 • Анализираме местните потребности на семействата и децата в риск и планираме услуги, съобразени с нуждите и приоритетите по места, в съответствие с европейските и национални политики за детето.
 • Осигуряваме максимално ефективно изполване на ресурса на ИСДП, като прилагаме гъвкави подходи в организацията на социалната работа.
 • Гарантираме достъпност до услугите и отворен характер за всички групи в риск.
 • Планираме дейностите на специалистите с приоритет директната работа с деца, родители и общности.
 • Осигуряваме спазване на нормативната база, Методиката на ИСДП и на вътрешни правила и процедури.
 • Изготвяме месечни, периодични и годишни отчети за социалните услуги към Общините, АСП, ДАЗД

 

При работата с деца и семейства спазваме следните принципи:

 • Поставяне на детето в центъра на работата;
 • Зачитане на семейството като най-добра среда за детето;
 • Индивидуализиране на услугата и гъвкавост при предоставянето й;
 • Мултидисциплинарен и системен подход в работата;
 •  Равнопоставеност на клиентите, равен  достъп до услугата и активно включване при реализирането й.

 

Деца и правосъдие – превенция на насилието

Програма „Деца и правосъдие - превенция на насилието” насърчава изграждането и развитието на политики, подкрепящи децата, жертви на насилие, пострадали от престъпления или свидетели на престъпления, както и да се развие у нас правосъдие, адаптирано към потребностите на деца.

Програмата въвежда иновативни модели за работа с деца в конфликт със закона, в съответствие с основните Европейски документи, стандарти и насоки в областта на правосъдието за деца. Целта й е да подсили съблюдаването на принципа на висшите интереси на детето и на неговото благополучие във всички законови и административни действия и мерки по отношение на децата, участници в правни процедури.

В рамките на програмата Институт по социални дейности и практики провежда изследвания и развива иновативни практики, проекти и услуги както самостоятелно, така и с подкрепата на партньори от държавния и неправителствения сектор в България и Европейската общност като Англия, Белгия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Северна Ирландия, Унгария, Франция, Шотландия и др.

Към програмата има изградени Ресурсни центрове „Детето свидетел”, „Сексуално насилие и експлоатация на деца” и „Деца в конфликт със закона”. На страницата на ресурсния център може да се намерят материали, статии, анализи и доклади от изследвания, проучвания на практики у нас и в Европа, както и продукти от реализирани проекти в областта на правата на децата, свидетели и участници в правни процедури.

 

Обучения

Стратегическата цел на програмата е развитието на социалната работа като помагаща професия, насочена към социално включване на уязвими групи хора в обществения живот на България.

Към Институт по социални дейности и практики е разкрит Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО (лиценз № 200612405 от 06.02.2007 година) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12, т.1 и 6 и в съответствие с чл. 49 а, ал.1 от Закона за професионално образование и обучение по професии и специалности:

 • Сътрудник социални дейности,

Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”

Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

 • Помощник - възпитател

Специалност  „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”

Програмите за обучение се одобряват от Учебно-методичен съвет, в който влизат хабилитирани преподаватели по социална работа, както и практици от системата на социалните услуги, с дългогодишен опит. Обучители са преподаватели по социална работа, социални работници, психолози и юристи с дългогодишен опит в обучението на професионалисти.

В рамките на лицензираните професии ИСДП провежда базови и надграждащи обучения по социална работа:

 • Въведение в социалната работа
 • Социална работа със случай
 • Оценка и планиране в работата със случай
 • Нормативна уредба на социалните услуги
 • Услуги по превенция и реинтеграция
 • Приемна грижа и осиновяване
 • Групова работа
 • Консултиране
 • Резилианс
 • Социална работа със семейства на деца в риск
 • Социална работа с деца, жертви на насилие
 • Работа с деца с поведенчески проблеми
 • Програми за житейски умения
 • Развитие и управление на социални услуги на общинско ниво
 • Супервизия и интервизия в социалната работа

 

В края на всяка година Институтът публикува Индикативна програма за планираните обучения през годината, както и информация за обучителите, които ще водят тези обучения.

Институтът предоставя и тематични обучения по заявка, в зависимост от нуждите на социалните услуги или на професионалистите от друга сфера на помагащите професии.

 

Методическа подкрепа и изследвания

В рамките на програмата се разработват и предоставят услуги и инструменти за оценка на качеството на социални и интегрирани услуги за деца и семейства, както и за интервенции в подкрепа на екипите в социалната сфера.

Институт по социални дейности и практики осъществява професионално консултиране и супервизия (индивидуална, групова и екипна) на специалисти от подкрепящите професии и супервизори. Разработва и предоставя методически материали, провежда изследвания в областта на социалната работа, сравнителни изследвания на политики, стратегии и практики в други страни.

 

Консултантски услуги