Институт по социални дейности и практики

Институт по социални дейности и практики

Институт по социални дейности и практики е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, според ЗЮЛСНЦ от 2001 г.

Институт по социални дейности и практики(ИСДП) е сдружение с нестопанска цел от 2001 г., гражданска организация, обединение на професионалисти, работещи за развитие в страната ни на съвременна психо-социална и социално-педагогическа работа, социални услуги,  добри практики на професионална подкрепа на деца и семейства. За тази цел ИСДП допринася за развитие на капацитета на професионалстите, за базираното на анализ и данни развитие на дейности, на практики, основани на ясна референтна теоретична рамка. 

ИСДП е един от актьорите в изграждането на съвремнната система за закрила на детето, на социалните услуги в общността за деца и семейства в риск, както и за въвеждане на дружелюбно към децата правосъдие. 

Екипът на ИСДП обединява изследователи, преподаватели във висши учебни заведения, в сферата на продължаващото обучение, професионалисти от практиката на социалните услуги, психотерапевтичната работа, правосъдието за деца. Екипът непрекъснато изследва, осмисля, анализира и споделя своя професионален опит и познание с професионалната общност.

www.sapibg.org  

 

Проф.Нели Петрова
Проф.Нели Петрова Проф.Нели Петрова
Услуги

За социални работници и специалисти

Искам да съм пълноценен родител

Искам да съм пълноценен родител

Пакет от програми, консултации и интервенции. Родителите се информират за правата и за услугата. Изв ...

Детето ми има трудности в поведението

Детето ми има трудности в поведението

Екипът запознава детето и семейството с правата и съдържанието на услугата. След оценка на нуждите, ...

Детето ми има поведение в конфликт със закона

Детето ми има поведение в конфликт със закона

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за ...

Детето ми е жертва на насилие или престъпление

Детето ми е жертва на насилие или престъпление

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за ...

Предстои детето ми да участва в правни процедури (изслушване и разпит, експертиза, показания в съда и други).

Предстои детето ми да участва в правни процедури (изслушване и разпит, експертиза, показания в съда и други).

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за ...

Аз съм приемен родител

Аз съм приемен родител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат ...

Аз ще бъда осиновител

Аз ще бъда осиновител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на кандидата/ семейството. Договаряне на план з ...

Детето ми отново е у дома

Детето ми отново е у дома

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за ...

Подслон и подкрепа на бременни и на майки и бебета

Подслон и подкрепа на бременни и на майки и бебета

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат ...

Деца, напускащи институции

Деца, напускащи институции

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на младия човек. Договаряне на план за подкрепа ...