Съвет за подкрепа с участието на Дайа Венке

Съвет за подкрепа с участието на Дайа Венке

На 20.02. се проведе Обществен съвет за подкрепа на тема "По-добро взаимодействие – интегриран подход за защита на правата и за подкрепа на жертви на престъпления", воден от Институт по социални дейности и практики с участието на международния независим експерт Дайа Венке. Присъстваха представители от Върховна касационна прокуратура, ДАЗД, Агенция за социално подпомагане, МВР - ГДНП, АМВР, НМД, Фондация „Асоциация Анимус”, представител на кабинета на Омбудсмана.

Д-р Надя Стойкова, директор програми „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” обоснова решението да поканят Дайя Венке с думите, че е добре да се проследи къде можем да стигнем в развитието на интегрираната услуга за подкрепа на деца и семейства, „всичко под един покрив”, като се запознем с най-добрите практики.

В презентацията си независимият експерт от Германия, г-жа Венке, запозна аудиторията с модела Барнахус, създаден в Исландия през 1998 г. Неговите характеристики са:

 • Модел за мултидисциплинарно и междуведомствено сътрудничество
 • Всички услуги под един покрив
 • Разследва (подозрителни) случаи на насилие над деца
 • Предоставяне на подкрепа на децата жертви
 • Събира и документира доказателства за съдебни производства
 • Адаптирана за деца среда
 • Барнахус в Северните страни: Интегрирана в системите за закрила на детето и правосъдието
 • Гъвкав модел: всяка държава има свои специфики

Днес има над 50 услуги в северните страни. Заедно с останалите услуги, моделът Барнахус предоставя терапия за семейството и детето, а някои клонове предоставят и техническа подкрепа. В момента специалистите работят както с деца-жертви на престъпления, така и с пострадалите от домашно насилие, деца – бежанци и деца с увреждания.

В цяла Европа се смята, че децата на се достатъчно надеждни като свидетели. Ето защо приносът на модела Барнахус е толкова значим - моделът използва доказателства, които се приемат в съда, оказва подходяща подкрепа и среда за децата-жертви да направят показания с висока доказателствена стойност. Основната цел е да предпази децата от повторните интервюта, които могат да доведат до ретравматизация.   

След вдъхновяващата презентация на г-ж Венке се премина към изявленията на участниците в Съвета за подкрепа, повечето от които са и органи на Координационния механизъм.

ИСДП представи пред аудиторията текущо изследване, проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм в случаите на престъпления над деца в България. 

Гинка Шуклева от ДАЗД изброи трудностите, пред които са изправени в работата си с деца-жертви на насилие у нас. Според техни наблюдения в малките населени места не се съобщава за децата в риск, което затруднява работата на специалистите с тях.

Необходими са детски психолози за привличането им в мултидисциплинарен екип. Заедно с това трябва да се осигури и транспорт на децата до мястото на услугата. ДАЗД споделиха, че очакват нови предложения за преодоляване на описаните проблеми.

Според статистиката на Върховна касационна прокуратура, представена от прокурор Машева, 3998 са децата-жертви за 2016г, пострадалите от трафик деца са 25, момчета – 3 (малолетни), 1 (непълнолетно), момичета – 21 (1 малолетно), 20 (непълнолетни).

Машева допълни, че в 30 % от случаите се свиква Координационния механизъм и се наблюдава положителна промяна в практиката, тъй като повечето разпити се провеждат в синята стая. Това, което липсва, е присъствието на медицински лица и детски психиатри.

Ето някои акценти от дадените обратни връзки от проведените обучения на професионалисти в общо 28-те области:

 • Голяма част от полицаите, с изключение на инспекторите ДПС, разбират за Координационния механизъм от обучението на ИСДП.
 • Индивидуалните оценки от ИСДП са много полезни за полицаите и магистратите.
 • В няколко града има запитвания за създаване на „синя стая” – Габрово, Ловеч, Кърджали, Севлиево, Ямбол и други.
 • Ранните съжителства и браковете навсякъде са болезнена тема за специалистите
 • Необходими са обучения за работа с агресивни деца и правонарушители
 • Желание за ролеви игри в синя стая и упражнения с практическа насоченост
 • Споделяне на повече добри практики за домашно насилие
 • На някои места се прилагат иновативни практики като осъщесвяване на видеовръзка между детето от ЦОП-а и съдиите в съда.

Голема нужда от подкрепа, според представителите на ИСДП, имат възрастните жертви на престъпления, тъй като липсва ресурс да се работи с тях.

Даринка Янкова, Изпълнителен директор на ИСДП, заяви, че единственият  начин да се достигне до тях е през Центровете за обществена подкрепа, посредством работата с деца. Проф. Нели Петрова предложи сините стаи да се ползват и от пълнолетните жертви на трафик, за да получат необходимата подкрепа.

Съветът за подкрепа и пресконференцията се реализират в рамките на проект „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” („Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation”), с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз по договор JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465.

Галерия