Институт по социални дейности и практики стартира международен проект i-Access My Rights

Институт по социални дейности и практики стартира международен проект i-Access My Rights

На първи януари 2023 г. екипът на Институт по социални дейности и практики стартира международен проект i-Access My Rights - задвижвана от изкуствен интелект подкрепа за интелигентно правосъдие по отношение на децата в Европа (AI-driven support for a smart justice with children in Europe).

Целта на проекта е да подобри достъпа до информация и правна помощ за деца жертви на насилие в Европейския съюз чрез създаване на управлявано от изкуствен интелект решение по дружелюбен за децата начин. В рамките на две години ще бъде създадена технология/приложение, която да улесни децата, независимо от техния пол, социален и културен произход, да намират информация за своите права, при участие в правни процедури. Предвидените задачи и дейности са в съответствие със Стратегията за електронно правосъдие за периода 2019-2023 г. и по-специално с Действие 12 относно достъпа до правна информация с помощта на чат бот. Проектът има широк обхват и е насочен както към деца с опит в правосъдната система, така и към служители от правоприлагащата система, съдии, прокурори, адвокати, социални работници, здравни специалисти, психолози и др. Както децата, така и техните родители/ полагащите грижа за тях, и специалистите ще участват в процеса на създаване на този инструмент.

Проектът е в съответствие с мисията на ИСДП като активен и дългогодишен участник в изграждането на съвременната система за закрила на детето, на социалните услуги в общността за деца и семейства в риск, както и за въвеждане на дружелюбно към децата правосъдие.

Проектът се ръководи от Terre des hommes, международната организация базирана в Унгария, нейните дъщерни организации в Румъния и Гърция, както и Университетът в Льовен, Белгия, Noldus и Lawren.io. Финансиран е в рамките на Justice Programme (JUST) на ЕС.