ИСДП сподели 10-годишния си опит с модела „ЗонаЗаКрила“ / „Барнахус“ на международна конференция в Черна гора

ИСДП сподели 10-годишния си опит с модела „ЗонаЗаКрила“ / „Барнахус“ на международна конференция в Черна гора

Опитът на България за дружелюбно към децата правосъдие беше представен през постигнатото почти десетгодишно пилотиране на модела „Зона ЗаКрила“/ „Барнахус“ („Всичко под един покрив“) от УНИЦЕФ България, ИСДП и ФА „Анимус“, както и през над петнадесетгодишната практика на ИСДП „сини стаи“ на международна конференция, която се проведе на 17 и 18 април 2024 г. в гр. Подгорица.
Конференцията, озаглавена „Ефективна закрила на деца чрез модела „Барнахус“, беше организирана от правителството на Черна гора в сътрудничество със Съвета на Европа и УНИЦЕФ. На събитието присъстваха над 200 участници (политици, представители на държавни и неправителствени организации за правата на децата, експерти от социалните услуги, правосъдието, здравеопазването и др.) от 26 държави от Европа и Централна Азия. България беше представена от делегация, водена от УНИЦЕФ България, която включваше представители на Държавната агенция за закрила на детето, Асоциация „Анимус“ и Институт по социални дейности и практики (ИСДП).

„Барнахус“ („къща за деца“ на исландски език), у нас развит като Център за застъпничество и подкрепа„Зона ЗаКрила“, се признава за водещ, дружелюбен към детето, мултидисциплинарен и междуинституционален модел за работа с деца, жертви и свидетели на насилие. Целта на модела е да предложи на всяко дете координирана и ефективна реакция по случая и да предотврати повторното травмиране по време на разследването и съдебното производство.
Ключова роля на модела е да помогне за събирането на годни доказателства за разследването, без да се виктимизира допълнително детето, като осигурява адаптирани към нуждите му правни процеудри. При изпълнението на тази роля, моделът Барнахус предлага подхода „всичко под един покрив“, който включва взаимодействие между компетентните институции полиция, прокуратура, закрила на детето, социални услуги, здравни услуги в една сграда, адаптирана за работа с деца. Моделът „Барнахус“ играе също и важна роля в повишаване на осведомеността и познанията на ключовите заинтересовани страни относно насилието срещу деца.
Основни цели на конференцията в Подгорица бяха участниците да споделят как системите за закрила интегрират дружелюбното към децата правосъдие; какви са най-добрите практики, както и предизвикателствата и поуките при прилагането на модела „Барнахус“ в отделните държави. Също така да се засили ангажираността на правителствата към децата, преживели насилие и свидетели на престъпления, като се насърчи създаването на подкрепящи политики, които да се включат в националните стратегии за закрила на детето. „България впечатли с представянето на опита си със „сините стаи“, междуинституционалното взаимодействие, надграждането му с цялостното водене на случаи и подкрепата за възстановяване на децата, жертви на престъпления и насилие и техните родители в „Зона ЗаКрила“, коментира проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП.


Снимка 1: Представяне опита на България - „Зона ЗаКрила“ и „сините стаи“.
Снимка 2, отляво на дясно: проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП, Любомир Крилчев, координатор програми „Насилие и достъп до правосъдие на деца“, УНИЦЕФ България, д-р Жаклина Андонова, експерт „Проекти и иновации“ в ИСДП.