Пилотират нов модел за социални услуги за деца,  жертви на престъпления и деца в конфликт със закона  във Видин и София - „Зона ЗаКрила плюс“

Пилотират нов модел за социални услуги за деца, жертви на престъпления и деца в конфликт със закона във Видин и София - „Зона ЗаКрила плюс“

По-големи възможности за застъпничество за децата, участващи в правни процедури, ще имат доставчиците на социални услуги след най-новата промяна в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 1-ви май тази година. Това беше една от основните теми, обсъдени днес (10 май 2024 г.) на кръгла маса „Застъпничество и посредничество за деца, участващи в правни процедури“, организирана от Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Видин, управляван от Институт по социални дейности и практики (ИСДП). Участие в кръглата маса взеха повече от 30 експерти, сред които представители на община Видин, Регионална дирекция Социално подпомагане и общинските дирекции, окръжна и районна прокуратура, районно управление полиция, местните комисии за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни, медии.

Разпитът на свидетел със специфични нужди от защита, каквито са децата, да се извършва в специално оборудвани помещения, предназначени за тази цел, в присъствието на педагога или психолог и от един и същ разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. Това регламентира нова алинея 1 от чл. 139а на НПК, която влиза в сила от 1 май 2024 година. Тя ще разшири възможностите на доставчиците на социални услуги, каквито са КСУДС Видин, да се застъпват децата, участващи в правни процедури да получават щадящо правосъдие и правата им да бъдат гарантирани в по-голяма степен. Това включва не само изслушване в специализирано помещение „синя стая“ от обучени специалисти, но и изготвяне на индивидуална оценка на децата от подготвени експерти [1], следване на специално разработена методика, утвърдени процедури и стандарти на работа, обучение на представители на институциите и мултидисциплинарен подход на работа.

В тази връзка на кръглата маса беше представен нова високоспециализирана социална услуга за деца, жертви на престъпления и деца в конфликт със закона, „Зона ЗаКрила плюс“ - място, където всички институции се срещат и работят заедно в името на най-добрия интерес на детето, място, което среща социалната работа и правосъдието. Услугата е изградена по модела „Барнахус“ – най-добрият признат на този етап модел за подкрепа на деца-жертви или свидетели на престъпления в европейски мащаб. Той гарантира работа с мултидисциплинарен екип, който да осигури медицинско обслужване, предоставяне на информация и консултиране, психологическа подкрепа и рехабилитация, обучение в умения за справяне с последиците от преживените травматични събития изслушване или разпитано от специално подготвен за целта специалист в защитена среда - „синя стая“. Всичко това се извършва под един покрив по възможно най-щадящия за детето начин, като едновременно с това се осигуряват необходимите показания за целите на разследването или съдебното производство.

В България от 2016 г. съществуват центрове за застъпничество и подкрепа на деца, жертви на насилие „Зона ЗаКрила“ в градовете София, Шумен и Монтана, които са изградени по проект на УНИЦЕФ. Новото при „Зона ЗаКрила плюс“ е, че ще работи и с деца, извършители на престъпления.

Всички мерки за защита на деца в правни процедури, свързани с въвеждане на приятелско правосъдие, включват участие на социални работници или социални педагози, тъй като целите на правосъдието при децата имат и психопедагогически характер - превенция на виктимизация, на вторична виктимизация, на рецидив, на вредите за други хора и пр. Тези действия, предполагат защита на права, гарантиране на сигурност, съобразяване с уязвимостта и особеностите на детето, адаптиране на процеудри. А всичко това се реализира на едно място във високоспециализирания комплекс от услуги за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила плюс“, коментира Звездица Ковачева, изпълнителен директор на ИСДП.

Разкриването на „Зона ЗаКрила плюс“ във Видин ще разшири възможностите ни още повече да се застъпваме и да подкрепяме децата, жертви на преестъпления и децата в конфликт със закона. От откриването на синята стая в КСУДС Видин през 2013 година до сега, в синята стая се разпитват от специалисти средно по 20 деца на година. Очакваме тази бройка да се увеличи с въвеждането на комплексната високоспециализирана услуга „Зона ЗаКрила плюс“. Също така да се гарантира достъпът на децата до справедливо правосъдие, коментира Валентина Тодорова, директор на КСУДС Видин.

От своето създаване през 2011г., КСУДС Видин развива практики за дружелюбно към детето правосъдие, като чрез специализираното помещение за разпити и изслушване на деца „синя стая“ екипът осигурява интегрирана подкрепа за децата, пострадали от насилие, за нуждите на правосъдието, гарантираща най-добрия интерес на детето.

Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ (ИСДП) е една от най-големите неправителствени организации в България с над 70 специалисти, които работят в 5 центъра в гр. София, Шумен, Видин и Монтана. Вече 23 години ИСДП изпълнява своята мисия за подобряване достъпа на деца до правосъдие, съобразено с правата им и в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти.

[1] Според промяна от септември 2023 г. в чл. 7а от Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления