Кампания

Кампания "Престъпни ласки"

Кампанията е организирана от фондация Ничии деца, Полша и е проведена за първи път в Полша през 2010.
Материалите за кампанията са създадени с обществено полезна цел от Grey WORLDWIDE Poland.
Материалите, публикувани в рамките на кампанията, са предоставени за адаптация от Фондация Ничии деца безвъзмездно. 
 Целева група
 • Родители;
 • Професионалисти, работещи с деца/учители, педагози, психолози, и др./;
 • Деца.

Цели
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблема за сексуално насилие над деца
 • Осигуряване на информация на родителите и професионалистите за закрила на децата от сексуално насилие
 • Осигуряване на информация за професионалисти за проблема, идентификация и интервенция при случаи на сексуално насилие
 • Представяне на информация на децата за мерките и средствата за закрила
 • Предоставяне на краткосрочна и дългосрочна помощ на жертвите на сексуално насилие и подкрепа за техните роднини

Материали за кампанията:
 • Как да защитим децата срещу сексуална злоупотреба (наръчник в помощ на родители и професионалисти);
 • Помощ за децата, жертва на сексуална злоупотреба (наръчник в помощ на педагози, учители, настойници за реакция в случаи на сексуална злоупотреба);
 • Листовка на кампанията, запознаваща обществеността с онова, което се включва в понятието „сексуална злоупотреба", а също така за възможностите ни за превенция и за реакция при съмнение за извършена злоупотреба с дете;
 • ТВ и Радио клип с послание: Децата, жертва на престъпни ласки, искат да станат невидими. Наблюдавайте детето и при съмнение за сексуална злоупотреба с деца, потърсете помощ;
 • Ресурсен център по проблемите на насилието - www.detetosvidetel.org

Партньори в кампанията за България:
 • ДАЗД
 • Столична община
 • Община Шумен
 • Община Пазарджик
 • Телевизия бТВ
 • радио N-Joy
 • GREY България

Организатори

Кампанията в България се провежда от ИСДП.ИСДП е представител на България в международния проект „Детство безнасилие". Проектът се координира от Фондация "Ничии деца" (Полша) и включва организации от Македония, Молдова, Латвия, Литва, Полша, Украйна. Целта на проекта е да се подобри системата за закрила чрез подкрепа на професионалните общности, работещи с деца, жертви на насилие и повишаване обществената чувствителност към проблема за малтретирането на деца.Телевизионният и радио клип са изработени на про-боно база от агенция Grey в Полша през 2010 година и се адаптира за български условия от Софийския офис на агенцията.Разпространение на материалите:Планираме наръчниците да бъдат предоставени на директорите на основни училища в страната и на социални работници, а листовката - в училища, поликлиники, здравни центрове. Телевизионният и радио клип ще се излъчат, на про-боно база, съответно, по bTV и радио N Joy.

Препоръки ИСДП:
 • Необходимо е спешно развитие на набор от услуги за превенция и особено за рехабилитация на деца, жертви на насилие, и сред за тях жертви на сексуално насилие. Подобряването на системата за координация при сигнализиране и регистриране на случаите на насилие още по-видимо очерта отсъствието на услуги за децата, преживели насилие. Особено сериозна е необходимостта от услуги за психично здраве - терапевтични, рехабилитационни, каквито сега на практика липсват.
 • Развитие на набор от услуги за родители - превенция и рехабилитация на родители насилници. Такъв тип услуги тотално липсват в страната. Приема се, че е достатъчно детето да се изведе в алтернативна грижа. В действителност истинската грижа за гарантиране на правата на децата е да направим всички необходими усилия децата да имат конструктивна за себе си, връзка със своите родители, включително с тези сред тях, които са извършили насилие над децата си.
 • Промяна в практиката на реакция на разследващите органи по отношение на насилието над деца, сексуалното насилие над деца от домове.
 • Подобряване на правосъдието по посока на съобразяване и гарантиране на детските права.