Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие,  „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие, „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

 

     

Как с новата нормативна база и досегашния си опит можем да разпространим модела за подкрепа на деца, жертви на насилие – „Барнахус“, познат у нас като „Зона ЗаКрила“, в цялата страна. Това беше обсъдено на 15 май 2024 г. в гр. Шумен на кръгла маса, в която участие взеха кметът на община Шумен проф. Христо Христов,  проф. Добромир Добрев, областен управител на Шумен, зам.-кметът д-р Светослава Хайнова, д-р Теодора Иванова, председател на Държавна агенция за закрила на детето, проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на Институт по социални дейности и практики (ИСДП), представители на правоприлагащите системи. 

Кръглата маса се организира от Институт по социални дейности и практики (ИСДП), който вече 23 години развива практики на дружелюбно детско правосъдие, а от 2015 г. управляват два от трите центъра за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ в България – тези в гр. Шумен и в гр. Монтана. Сред официалните гости на събитието бяха Рамиз Бехбудов, зам.-председател на УНИЦЕФ България, които финансираха работата на „Зона ЗаКрила“ от създаването й през 2015 г. до миналата година, както и Шона Вон Бликсен-Финеке – съветник към „Съвет на Балтийските държави“ и Европейската мрежа „Барнахус“ и г-жа Ася Аспарухова, заместник - председател на Общинския съвет в  гр. Шумен. В събитието взеха участие и младежи, с които „Зона ЗаКрила“ работи и консултира своята работа. Те споделиха значението на активното участие на децата в разработването и прилагането на дейностите в услугата, като поставиха въпроса за достъпа до информация, за формите на подкрепа за децата, преживели насилие и пътищата, по които ефективно да достигне до тях.

„Барнахус“ („детска къща“ или „всичко под един покрив“ от исландски език), познат у нас като „Зона ЗаКрила“, е признат за най-добрия, развит към момента в света, модел за подкрепа на деца, жертви на насилие и престъпления. Целта му е да се гарантира най-добрия интерес на детето, сигурност и безпристрастност, чрез интегриран подход и услуги за деца, обединяващи добри медицински, юридически, психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и среда. Участието на многопрофилните специалисти във всички интервенции на едно място гарантира, че комплексните  и специфични потребности на децата ще бъдат разпознати и удовлетворени. А заедно с това ще бъде улеснена координацията и съвместната работа на системата за закрила, полиция, прокуратура, съд, здравни и образователни институции, социалните услуги.

„Нормативната рамка предвижда задължително взаимодействие между социалната и правосъдната системи. С актуалните промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления (ЗПФКПП) доставчиците на социални услуги ще имат по-големи възможности да се застъпват децата, участващи в правни процедури, да получават щадящо правосъдие и правата им да бъдат гарантирани в по-голяма степен. Това включва интервюиране за разпит или изслушване в специализирано помещение „синя стая“ от обучени по специален протокол специалисти,   изготвяне на индивидуална оценка на децата , целенасочена работа за координация на действията на  всички институции и постигане на мултидисциплинарен подход около случая на детето от сигнала до пълното възстановяване. Всичко това е обхванато от високоспециализирания комплекс от услуги на „Зона ЗаКрила“ и целта ни е да подкрепим, съвместно с УНИЦЕФ България създаването на такива  центрове/програми във всички области в страната“, коментира по време на събитието Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП.

Кръглата маса е част от проекта „Барнахус“: Насърчаване на мултидисциплинарно и междуведомствено правосъдие и реакция при случаи на деца жертви и свидетели на насилие". Той се реализира от ИСДП в партньорство със „Съвет на държавите от Балтийско море" (CBSS). Финансиран е по Фонд за Двустранни отношения в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Центровете за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ в България към момента са три – в София, в Шумен и Монтана. До момента те са подкрепили над 3200 деца и техните родители.

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация с повече от 20 годишна история. Организация със собствена идентичност, която съчетава в своята дейност теория и практика, познанието с реалната подкрепа на деца и семейства в риск. ИСДП се специализира в разработването на изследвания, провеждането на обучения и оказване на професионална подкрепа на специалистите в помагащите професии.

От 2007 развива практики за дружелюбно към детето правосъдие, като през 2008 открива първата „синя“ стая специализирано помещение за разпити и изслушване на деца за нуждите на правосъдието, като в по-късен етап са създадени още осем такива помещения в цялата страна. Опитът на ИСДП е последван от различни държавни и местни структури и днес помещенията в страната са близо 70.

В България от 2015 се пилотират детски центрове за застъпничество и подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства „Зона ЗаКрила“ и специализирани услуги за деца в конфликт със закона. Тези центрове представляват интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи съгласно чл. 131 от ЗСУ (3) и работят по модела „Барнахус “, „детска къща” или „всичко под един покрив“. Понастоящем моделът „Барнахус“ представлява най-съвременният пример за съобразен с интересите на детето подход към правосъдие, закрила и възстановяване.