KEY TO THE FUTURE

KEY TO THE FUTURE

Сдружение Институт по социални дейности и практики е бенефициент  и изпълнява Проект „Ключ към бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.009-0055-С01 с Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган.

Проектът е с период на изпълнение 01.07.2018-30.06.2018 и ще се реализира за 24 месеца. Стойността на проекта е 149 432,80 лв. безвъзмездна финансова помощ, която е изцяло по линия на Европейски социален фонд.

Общата цел е насърчаване и развитие на мерки за социално включване на деца и младежи в риск, настанени в резидентни услуги.

Специфичните цели са:

1. Да се повишат уменията на децата и младежите, настанени в резидентни услуги за пълноценно включване в живота на общността, изграждане на принадлежност и осмисляне на отговорност за собственото личностно развитие.

2. Да се разработят и приложат образователно - терапевтични и подкрепящи програми, ориентирани към силните страни и ресурсите на децата и младежите и техните семейства за намиране на перспективи и реализация.

3.Да се развият, подкрепят  и популяризират добри практики за постигане на социално възстановяване и превенция на  дългосрочното институционализиране на деца и младежи в риск

Постигането на проектните цели ще допринесе за решаване на редица идентифицирани проблеми на децата и младежите в резултат на дългогодишния им институционален престой и преживени травми от раздяла, насилие и неглижиране от най-ранна възраст. Чрез развиване и прилагане на програми за индивидуална и групова работа и обхващане на деца и младежи в тях, ще се реализират комплексни мерки, които ще формират и подобрят техните умения, необходими за пълноценното им участие в живота на общността, личностното им развитие и реализация. Очакваният ефект от включване в програмите ще им даде шансове за по-добри училищни и други личностни постижения, ще подобри уменията им за по-голяма самостоятелност при избор и вземане на решения, ще ги овласти във връзка с участието им в общността.

Ще бъдат обхванати над 120 деца и младежи, които са настанени в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в Стара Загора, 3 Центъра за настаняване от семеен тип и 1 Кризисен център в гр. Шумен и 1 Център за настаняване от семеен тип в гр. София. В програма „По-добре заедно” ще бъдат включени и родители на настанените деца и младежи.

В този смисъл проектът директно е свързан с постигане целите на приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР 2014-2020.

Очакването на екипа на ИСДП в края на проекта е приложените мерки да допринесат за постигане на следните ефекти върху целевите групи-деца и младежи и техните семейства:

-подобрени резултати в училище;

-развити и подобрени умения за общуване и споделяне на емоции;

-подобрени способности за преодоляване на преживените травми;

-намаляване на проявите на предизвикателно и агресивно поведение и по-добро разбиране на нормите и правилата, регулиращи взаимоотношенията; насърчаване на позитивните поведенчески модели;

-развити индивидуални способности и възможност за развитие на талантите и силните страни;

-повишени възможности за изява, по-голяма увереност в изграждане на самочувствие и собствена идентичност, което ще подпомогне прехода към самостоятелен живот;

-подобрено разбиране на рисковете във възрастта на юношеството и повишени индивидуални способности за предотвратяването им;

-повишени възможности за осъзнаване на принадлежността и способност за създаване на връзки;

-подобрени възможности за професионална и  личностна реализация;

-създаване на мрежа за социална подкрепа, което ще улесни значително достъпа и включването им в обществото;

-подобрени взаимоотношения със семейството;

-подобрени умения на семейството да подкрепят и споделят грижата за детето, да разбират детето и да възстановят връзките си с него.