ИСДП проведе обучение - „Достъп до дружелюбно правосъдие на деца от ромската общност, жертви и свидетели на престъпления и в конфликт със закона“

ИСДП проведе обучение - „Достъп до дружелюбно правосъдие на деца от ромската общност, жертви и свидетели на престъпления и в конфликт със закона“

Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето -  с приемането й, светът даде обещание да направи необходимото, правата на децата да бъдат гарантирани.

В контекста на дългогодишната си работа за защита правата на децата  Институт по социални дейности и практики (ИСДП) проведе обучителен семинар на тема „Достъп до дружелюбно правосъдие на деца от ромската общност, жертви и свидетели на престъпления и в конфликт със закона“.

От 20 до 22 ноември, 2023 г. в София професионалисти от различните системи и институции се събраха, за да обменят опит и да обсъдят как да работят заедно за подобряване на достъпа на децата от ромски произход до приятелско правосъдие.

„Конвенцията на ООН за правата на детето е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава човешките права на всички деца, в България, тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право. С ратифицирането на конвенцията ние се ангажираме като общество да направим всичко, за да защитим правата на децата, независимо от техния етнос, те да живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал. Ролята на специалистите от институциите и социалните услуги и тяхната съвместна работа е от основополагащо значение за подобряване достъпа на деца до правосъдие, съобразено с правата им и в съответствие с най-добрите практики и стандарти.“ – каза адвокат Диляна Гитева, един от водещите на семинара.

Обучителният семинар се проведе в рамките на Проект „Достъп до справедливост“, в изпълнение на който Институт по социални дейности и практики (ИСДП) разви и стартира предоставяне на иновативна специализирана услуга, която предлага специални мерки за достъп на ромските деца до права и възможности за защита в наказателното правосъдие и във възпитателни дела. Редица изследвания дават убедителни изводи, че ромските деца повече от други етнически групи се срещат по-често с правосъдието, най-вече участват в наказателни производства или в процедури за налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН. Те са и най-засегнати от дискриминация, предразсъдъци и несправедливо третиране. Децата от ромската общност са в специфична уязвима ситуация, защото те често не са информирани на разбираем език, ползват неспециализирана за деца служебна защита, нямат достъп до правна помощ. Често, те нямат достъп до мерки за правосъдие, защото по-голяма част от сигналите за тях не образуват досъдебни производства. Проблемът за насилието над деца в ромската общност често се неглижира от самата общност, а и от институциите, адресирайки го към традиции и култура. Ромските деца са често обект на физическо и сексуално насилие, на въвличане в просия и проституция. Основна цел на специализираната услуга „Достъп до справедливост“ е да подобри ситуацията и възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие и подкрепа за гарантиране на техния най-добър интерес при участието им в правни процеудри.

Участниците в семинара споделиха практики, дискутираха законодателни мерки, възможности за активно взаимодействие между заинтересованите институции и ролята на системата за закрила за подобряване достъпа до дружелюбно правосъдие.

Специализираната услуга е разкрита и се предоставя с финансовата подкрепа на Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“ в рамките на Проект „Достъп до справедливост“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Института за социални дейности и практики (ИСДП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.