Обсъждат нови механизми за гарантиране правата на децата, въвлечени в правни процедури

Обсъждат нови механизми за гарантиране правата на децата, въвлечени в правни процедури

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) сформира междуинституционален експертен съвет по темата за детското правосъдие като част от проекта „Достъп до справедливост“

Как да се гарантира спазването на правата на децата в досег с правосъдието беше дискутирано по време на междуинституционален експертен съвет, сформиран от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) вчера, 14 септември 2023 г., в гр. София.

Междуинституционалният експертен съвет с консултативни функции се сформира като част от проекта "Достъп до справедливост", на който ИСДП е бенефициент. Проектът е финансиран по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“, който се изпълнява в периода август, 2022 г.-март, 2024 г.

Повече от 20 експерти от държавни институции, граждански и професионални организации обсъдиха добри практики и предизвикателства, които децата и техните родители срещат при контакт с правосъдието като жертви на престъпление или като предполагаеми извършители на престъпление. Бяха дискутирани нови механизми, чрез които на децата да се гарантира правото на информиране, уважение и зачитане, адвокатска защита, както и ролята на техните семейства и начините за осведомяване и насърчаване на родителите да се възползват от законовите си права да се застъпят и да защитят децата си.

 „Експертите в съвета се обединиха около нуждата да има по-голяма осъзнатост за това, че децата, извършители на престъпления, също са деца в риск; за това, че е от особена полза на всяко дете, участник в правни процедури, да бъде правена индивидуална оценка и спрямо нея да се определи как да се взаимодейства с детето, така че то да получи адаптирано към неговите  потребности и в съответствие с неговите  права правосъдие и да се гарантира спазването на най-добрия интерес за него, коментира Звездица Ковачева, директор на ИСДП и ръководител на проекта „Достъп до справедливост“.

„Като част от проекта „Достъп до справедливост“ ИСДП през септември стартира нова социална услуга със същото име, с която ще обърнем специално внимание на специфичните нужди на уязвими деца от ромската общност, за да подобрим възможностите им да получават справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие. Също така ще работим за промяна на тяхното преживяване на недоверие към закона и институциите, което в момента наблюдаваме“, допълни Жаклина Андонова, експерт в ИСДП.

Планират се още 4 срещи на Междуинституционалния експертен съвет до края на март 2024 г., в които ще бъде обсъдено реализирането на услугата „Достъп до справедливост“, ще се анализират постигнатите резултати и ще се очертаят препоръки как тя да продължи да се развива за в бъдеще.

Сдружение Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е една от най-големите неправителствени организации в България с над 70 специалисти, които работят в 5 центъра в гр. София, Шумен, Видин и Монтана. Повече от 20 години ИСДП изпълнява своята мисия за подобряване достъпа на деца до правосъдие, съобразено с правата им и в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Института за социални дейности и практики (ИСДП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.