Обявява конкурс за подбор на персонал за работа в социална услуга „Достъп до справедливост“

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ
обявява конкурс за подбор на персонал за работа в социална услуга
„Достъп до справедливост“

За ИСДП

Институт по социални дейности и практики е гражданска организация на професионалисти, ангажирана с предоставянето на социални услуги за деца и техните семейства с повече от 20 годишен опит. Институтът е развил експертиза за работа с деца жертви на насилие, деца правонарушители, деца, участващи в правни процедури, предоставяне на супервизия, обучение на професионалисти и други.

За социална услуга „Достъп до справедливост“

Институт по социални дейности и практики предстои да предоставя специализирана социална услуга "Достъп до справедливост", която чрез дейности по информиране и консултиране, посредничество и застъпничество и обучения в придобиване на умения (съгласно чл.15 от Закона за социалните услуги) цели да подобри възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие. Услугата ще се предоставя в специализирана среда в Център за подкрепа, намиращ се в гр. София и мобилно в Центрове МИР в кварталите Филиповци и Факултета.

Целевите групи на услугата ще са:

 • деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона;
 • родители на децата.

Специализираната услуга ще се предоставя в рамките на Проект "Достъп до справедливост", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Проектът изпълняваме в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“.

За кандидатите

Търсим мотивирани специалисти, които обичат да работят с кауза, ръководят се от изградена ценностна система и етични норми, демонстрират умения за работа в екип. Кандидатите ще бъдат част от мултидисциплинарен екип, който ще допринесе за по-добри възможности на децата-жертви на престъпления и децата-обвинени в извършване на престъпления да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие.

Търсим кандидати за следните позиции:

1. Директор на социална услуга „Достъп до справедливост“

Длъжността се заема с трудов договор за непълно работно време от 4 часа за определен срок от 9 месеца с възможност за преминаване на длъжност в ИСДП на постоянен трудов договор

Основни изисквания:

 • завършено висше образование – степен магистър с препоръчителни специалности: социална педагогика, социални дейности/работа, психология
 • компютърна грамотност и умения
 • минимум 5 г. професионален опит в социалната сфера
 • предимство е наличие на управленски опит в социалната сфера и правоспособност за управление на МПС

Основни отговорности: Управлява цялостната организация по предоставяне на дейностите в социалната услуга в съответствие с нормативната регулация за социалните услуги; осъществява контрол и мониторинг на качеството на предоставяната услуга; осъществява управление в съответствие с принципите за добро управление: законност, отговорност и отчетност, обективност, ефективност, ефикасност, координация, непрекъснато усъвършенстване на качеството.

2. Социални работници

Длъжностите се заемат с трудов договор за непълно работно време от 4 часа или пълно работно време от 8 часа за определен срок от 9 месеца с възможност за преминаване на длъжност в ИСДП на постоянен трудов договор

Основни изисквания:

 • завършено висше образование с препоръчителни специалности: социална педагогика, социални дейности/работа
 • компютърна грамотност и умения

предимство е наличие на професионален опит в социалната сфера и/или на сходни позиции и правоспособност за управление на МПС

Основни отговорности: Осъществява дейности по информиране и консултиране, застъпничество и посредничество и обучение за придобиване на умения на потребителите на услугата: деца до 18 г. и техните родители, прилагайки в работата си Управление на случай като основен метод в социалната работа.

3. Психолози

Длъжностите се заемат с трудов договор за непълно работно време от 4 часа или пълно работно време от 8 часа за определен срок от 9 месеца с възможност за преминаване на длъжност в ИСДП на постоянен трудов договор

Основни изисквания:

 • завършено висше образование със специалност психология
 • компютърна грамотност и умения
 • предимство е наличие на професионален опит в социалната сфера

Основни отговорности: Осъществява дейности по информиране и психологическо консултиране, застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения на потребителите на услугата: деца до 18 г. и техните родители, като част от екип за работа по случай.

4. Правен консултант

Длъжността се заема с договор за правна помощ или граждански договор в рамките на 10 часа на месец.

Основни изисквания:

 • завършено висше юридическо образование
 • компютърна грамотност и умения
 • професионален опит в сферата на правата на децата
 • предимство е наличие на професионален опит с граждански организации

Основни отговорности: Осъществява дейности по предоставяне на консултации от правно естество по случаите, по които се работи в услугата; правна помощ във връзка с предоставяне на дейности по информиране и консултиране, застъпничество и посредничество на потребителите на услугата: деца до 18 г. и техните родители, като част от екип за работа по случай.

5. Технически сътрудник

Длъжността се заема с трудов договор за непълно работно време от 4 часа за определен срок от 9 месеца.

Основни изисквания:

 • средно образование
 • компютърна и техническа грамотност и умения
 • комуникативност
 • предимство е наличие на професионален опит на сходна позиция

Основни отговорности: Осъществява дейности по техническо и административно обезпечаване на екипа на услугата: оперативни графици, съхраняване и класифициране на документация, кореспонденция, регистри, координация, други.

6. Хигиенист

Позицията се изпълнява с граждански договор в рамките на 40 часа на месец.

Основни изисквания:

 • средно образование
 • комуникативност
 • предимство е наличие на професионален опит на сходна позиция

Основни отговорности: Осъществява дейности по хигиенизиране на специализираната среда в услугата.
От всички кандидати очакваме демонстриране на личностни умения като: отлични комуникативни умения, способност за приемане на конструктивна обратна връзка, професионална етика с високо ниво на професионална почтеност, конфиденциалност, любопитство, интерес и ангажираност към каузите и приоритетните области на организацията.

Какво предлагаме

 • Трудов или граждански договор (според позицията)
 • Техническо обезпечаване за изпълнение на длъжността
 • Задължителни и допълнителни обучения и супервизия
 • Месечен бюджет за пътуване с градски транспорт
 • Възможност за професионално развитие, за участие в иновативни практики и проекти, изследвания, в разработване на методически и други творчески материали за работата.

Ако смятате, че това предложение е подходящо за Вас, моля, изпратете ни в срок до 16.06.2023 г. автобиография/CV с обозначаване на позицията, за която кандидатствате на sapi@sapibg.org с референция “Достъп до справедливост”.

С подаване на документите си за кандидатстване, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докато това е необходимо, съгласно изискванията на Закона за защита на лични данни.

Институт по социални дейности и практики си запазва правото да се свърже единствено с предварително одобрените по документи кандидати за следващите етапи на процеса. Желаем Ви успех!