Възстановително правосъдие за деца - жертви

Възстановително правосъдие за деца - жертви

Институт по социални дейности и практики изпълнява проект „Възстановително правосъдие за деца-жертви”, съвместно с Международната обсерватория за младежко правосъдие, финансиран по програма "Правосъдие" на ЕК (JUST/2015/SPOB/AG/VICT).

Проектът цели да се реализират успешни практики в областта на възстановителното правосъдие за ненавършили пълнолетие в ЕС, за да се отговори по най-задоволителен начин на потребностите на младите жертви на престъпления.

Специфичните цели на проекта са:

·         Обучение на специалисти в 3 избрани държави-членки на ЕС за конкретното използване на практиките на възстановително правосъдие с деца-жертви.

·         Да направи възстановителното правосъдие по-обичаен отговор за престъпления, извършени срещу и/или от млади хора в ЕС28, независимо от тежестта на престъплението или възрастта на жертвата или нарушителя.

·         Да се защитят и да се отговори на нуждите на младите жертви на престъпления чрез валидирани процеси на възстановително правосъдие

·         Да допринесе за по-доброто прилагане на Директива 2012/29/ЕС относно жертвите.

·         Да допринесе за изпълнението на Директива 2016/800 за процедурните гаранции за на деца, заподозрени или обвинени в наказателни производства, член 19.3

 

Логиката на интервенция на проекта предвижда първоначално всяка страна да направи кратък анализ на възможностите си за прилагане на възстановително правосъдие (за страните, в които ще се пилотира практиката) или да опише осъществяването на подходите за възстановително правосъдие, които се прилагат (за страните-ментори). В резултат на това изследване, България ще бъде менторствана от Финландия за прилагане на медиация „жертва-извършител”. Финландският модел на медиация включва специална служба, която организира процеса по медиация – набира и обучава медиатори, приема заявки за медиация и организира самата медиация, проследява изпълнението на споразумението, ако такова бъде постигнато.

Важно е да се отбележи, че във Финландия, за разлика от България, медиацията не е само алтернативно средство за решаване на спорове, а се търси също превениращ и възстановителен ефект не само по отношение на материалния спор, т.е. търси се трайна промяна в поведението на извършителя.

Ето защо финландският подход е особено удачен при по-дребни криминални действия – повреда на чуждо имущество, дребна кражба, антисоциално поведение. В тази връзка, по време на срещата между извършител и жертва се договаря не само възстановяването на щетата, но се провежда и диалог за мотивите за извършване на деянието, както и ефекта, който е оказало деянието върху жертвата – т.е. търси се и личното помиряване и превъзмогване на деянието. От друга страна, на извършителя се дава  възможност за разбиране на грешката.