Център за професионално обучение

Център за професионално обучение

За информация за текущи и предстоящи обучения, както и за да заявите интерес за обучение по Ваша тема, свържете се с нас на e-mail: sapi@sapibg.org и телефон: 0894 412 368

От 2002 година ИСДП предоставя обучения по социална работа, методическа подкрепа и супервизия на професионалисти в цялата страна. От 2006 година ИСДП е лицензиран Център за професионално обучение (лиценз № 200612405 от НАПОО) и сертифициран по  стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001. 

Основна цел на Центъра за професионално обучение на ИСДП е да работи за усъвършенстването и професионализирането на специалистите от подкрепящите професии. Обучителните програми, които ИСДП предлага са подходящи за социални работници, психолози, служители от структурите по закрила, общински и областни администрации. Освен това те са подходящи и за представители на неправителствени организации и фирми, които развиват дейности и услуги в социалната сфера и се професионализират като доставчици на социални услуги за деца и семейства.

 Обучителни програми
ИСДП провежда курсове за продължаващо обучение за професионалисти от помагащите професии:

 • Въведение в социалната работа
 • Социална работа със случай
 • Оценка и планиране в работата със случай
 • Нормативна уредба на социалните услуги
 • Услуги по превенция и реинтеграция
 • Приемна грижа и осиновяване
 • Групова работа
 • Консултиране
 • Резилианс
 • Социална работа със семейства на деца в риск
 • Социална работа с деца, жертви на насилие
 • Работа с деца с поведенчески проблеми
 • Програми за житейски умения
 • Развитие и управление на социални услуги на общинско ниво

Екипът на Центъра за професионално обучение може да предложи в зависимост от индивидуалните потребности на заявителя и други обучителни модули по теми в социалната сфера.

Центърът предлага и обучения за придобиване на степен на професионална квалификация за професии:

 • Сътрудник социални дейности, код 762020
 • Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201
 • Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, код 7620202
 • Помощник-възпитател, код 762030
 • Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код 762030

За информация за текущи и предстоящи обучения, както и за да заявите интерес за обучение по Ваша тема, свържете се с нас на e-mail: sapi@sapibg.org и телефон: 0894 412 368