Кратка история на организацията

Кратка история на организацията

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е активно развиваща се организация, създадена през 2001 г. и успяла да наложи своята идентичност на организация, която съчетава в своята дейност теорията с практиката, познанието с реалната подкрепа на деца и семейства в риск.

Институт по социални дейности и практики се специализира в предоставяне на специализирани социални услуги, разработване на методически материали, провеждане на изследвания, обучения и оказване на професионална подкрепа на специалистите в помагащите професии, консултации на деца и семейства за справяне с трудности.

Концепцията на ИСДП за подкрепа на деца и семейства се базира на Резилианс подхода. През 2010 година Институтът започна да провежда обучения и методическа подкрепа, основани на Резилианс подхода, на екипи на социални услуги и на екипи от помагащи специалисти, както в България, така и извън нея.

В развитието си организацията успя да защити висок имидж като доставчик на социални услуги за деца и семейства в риск. От 2005 г. ИСДП управлява Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр. Шумен, от 2011 управлява КСУДС в гр. Видин, а от 2008 г. – два Центъра за обществена подкрепа в гр. София. От 2007 г. развива практики на дружелюбно къме детето правосъдие, като през 2008 г. открива първата "синя стая" - специализарно помещение за разпит и изслушване на деца за нуждите на правосъдието, а по-късно изгражда още такива помещения. Обучава специалисти за водене на разпити и изслушване на деца по наказателни и граждански дела, супервизира и подкрепя методически дейността им. Опитът на ИСДП е последван от различни държавни и местни структури.

От 2015 г. ИСДП пилотира иновативни услуги: два Детски центъра за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила” в гр. Шумен и гр. Монтана за деца, жертви на насилие. Предоставя специализирани услуги за застъпничество и подкрепа на деца в конфликт със закона.

Екипът на ИСДП провежда множество национални и межуднародни изследвания, преди всичко в областта на насилието над деца и неговата превенция, разработва методически материали, публикува ръководства за добри практики, наръчници за работата на професионалистите; провежда обучения на национално и международно ниво по съвременна социална работа с деца и семейства в риск, предоставя супервизии и методическа подкрепа; проучва опита и го разпространява сред професионалната общност; подкрепя професионалното развитие на специалисти от помагащи професии в сферата на социалните практики, детското правосъдие, образованието и здравеопазването.
Организацията постига своята мисия чрез дейности, обединени в три програми: „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства“, „Проекти и иновативни практики“ и „Център за компетентности и професионално обучение“. В ИСДП са назначени 70 служители - специализиран персонал: социални работници, психолози, социални педагози и сътрудници. Организацията ползва външни специалисти в областта на детското правосъдие, терапията и др. за оказване на консултативна помощ.

ИСДП е член на: Юрочайлд; Национална мрежа за децата-България; член-съосновател на мрежата „Промис - Барнахус” (обединява усилията на различни професионалисти в борбата с насилието над деца). През 2022 г., организацията стана съучредител и член на европейска мрежа Child-Friendly Justice European Network (CFJ-EN), която има за цел да подкрепи европейските държави-членки при адаптирането на техните съдебни системи към принципите на съобразеното с детето правосъдие.

ИСДП е надежден и търсен партньор на международно ниво с организации като: Съвета на страните от Балтийско море, PENAL REFORM INTERNATIONAL, националните секции на Тер деЗом в Унгария, Испания, Румъния и Гърция, висши учебни заведения от Франция, Белгия, Португалия и Канада, Министерство на правосъдието в Словения, НПО от Хърватска, Сърбия, Белгия, Македония, Румъния, Испания, Португалия, Кипър, Ирландия, Финландия, Полша.