Мисия и цели

Ние сме общност от експерти в помагането на деца и семейства, които съчетават теория и практика. Предоставяме социални услуги за деца в риск и техните семейства, като делегирана от държавата дейност. Пилотираме нови практики за подкрепа, основани на познание и висока експертност.
Работим за професионализиране на социалната практика с деца и семейства като: 

  • развиваме нови модели, провеждаме научни и научно-приложни изследвания
  • проучваме опита си и го предаваме на професионалната общност;
  • разпространяваме нови знания и умения, подкрепяме професионалното развитие чрез споделяне и осмисляне на собствения ни опит. 

Ние разбираме помагането като добро отношение към хората, подкрепа за грантирна на техните човешки права,  овластяване в справянето с житейските трудности. 

Ние постигаме нашата мисия като:

  • Повишаваме качеството на предоставяните от нас  услуги и развиваме нови холистични услуги, които да са ориентирани към комплексните потребности на нашите клиенти (доставчици на социални услуги, местни власти, представители на правораздавателната, правосъдната система, образователната и здравната системи) от развитие на капацитета им за подкрепа, придружаване, възпитание и грижа за деца и семейства.
  • Развиваме капацитета на организацията за предоставяне на холистичен пакет от услуги за оценка на качеството на социални и интегрирани услуги за деца и семейства и за интервенции за подкрепа на предоставящите ги екипи
  • Изследваме и проучваме феномена резилианс при хора, преживели травматични събития и прилагаме подход, базиран на този феномен за концептуализиране на помагането, превенция на насилието над деца, превенция на раздялата на деца и семейства.