Програми

Програми

Институт по социални дейности и практики организира дейностите си в три програми: „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства“, „Проекти и иновативни практики“ и „Център за компетентности и професионално обучение“.

Предоставяне на социални услуги за деца и семейства

Екипите на Института предоставят социални услуги за уязвими индивиди, групи и общности; разработват и внедряват нови програми, методи и подходи в социалната работа. Услугите се предоставят в комплексите и центровете, управлявани от Института, в градовете София, Шумен, Видин.

Целта на Програма „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства“ е да подкрепи специалистите в ИСДП, за да осигурят качество и професионализъм в работата си и добра грижа за децата и семействата – потребители на услугите.

Задачите, които си поставяме при изпълнението на програмата:

 • Анализираме местните потребности на семействата и децата в риск и планираме услуги, съобразени с нуждите и приоритетите по места, в съответствие с европейските и национални политики за детето.
 • Осигуряваме максимално ефективно изполване на ресурса на ИСДП, като прилагаме гъвкави подходи в организацията на социалната работа.
 • Гарантираме достъпност до услугите и отворен характер за всички групи в риск.
 • Планираме дейностите на специалистите с приоритет директна работа с деца, родители и общности.
 • Пилотираме нови практики и опит при спазване на приложимата нормативна база
 • Изготвяме месечни, периодични и годишни отчети за социалните услуги към Общините и АКСУ.

При работата с деца и семейства спазваме следните принципи:

 • Поставяне на детето в центъра на работата;
 • Зачитане на семейството като най-добра среда за детето;
 • Индивидуализиране на услугата и гъвкавост при предоставянето й;
 • Междуинституционален, интердисциплинарен и системен подход в работата;
 • Равнопоставеност на клиентите, равен достъп до услугата и активно включване при реализирането й.

Център за компетентности и професионално обучение

Стратегическата цел на програмата е развитие на професионални компетентности на специалистите от помагащите професии през ясни концептуални рамки, водещи до разбиране на хората-потребители на услугите, идентифициране на проблема и заявката им за подкрепа, интервенционни методи и постигнати резултати.

Дейностите за професионалното развитие на ИСДП се осъществяват на няколко нива, в групови и индивидуални форми, които се допълват и комплексно допринасят за повишаване на професионалните компетенции на екипите, насърчават професионалната любознателност, подпомагат превенцията на професионалното прегаряне

Към Институт по социални дейности и практики е разкрит Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО (лиценз № 200612405 от 06.02.2007 година) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация в съответствие със Закона за професионално образование и обучение по професии и специалности:

 • Сътрудник социални дейности,

Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”

Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

 • Помощник - възпитател

Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”

Предоставянето на услуги по обучения и супервизии в Центърът за професионално обучение към ИСДП се осъществява на най-високо ниво, съгласно Сертификат на системата за управление на качеството по международен стандарт ISO 9001:2015.

Обучителните програми на Центъра за професионално обучение са предназначени структурирани в няколко тематични области:

 • Въведение и теоретични основи в социалната работа
 • Техники, методи и основни дейности в социалната работа
 • Превенция на насилието
 • Работа със случаи на насилие
 • Правосъдие за деца
 • Деца в родителски конфликти и раздяла
 • Професионални компетенции

Всяка област съдържа различни теми, които се развиват и обогатяват, като съдържание, като подходи и методи на обучение.

В рамките на лицензираните професии ИСДП провежда базови и надграждащи обучения по социална работа.

Периодично, Институтът публикува Индикативна програма за планираните обучения , както и информация за обучителите, които ще водят тези обучения.

Институтът предоставя и тематични обучения по заявка, в зависимост от нуждите на социалните услуги или на професионалистите от друга сфера на помагащите професии.

В рамките на програмата се разработват и предоставят услуги и инструменти за оценка на качеството на социални и интегрирани услуги за деца и семейства, както и за интервенции в подкрепа на екипите в социалната сфера.

Институт по социални дейности и практики осъществява професионално консултиране и супервизия (индивидуална, групова и екипна) на специалисти от подкрепящите професии и супервизори. Разработва и предоставя методически материали, провежда изследвания в областта на социалната работа, сравнителни изследвания на политики, стратегии и практики в други страни.

В рамките на програмата над 20 експерти и консултанти с дългогодишен опит в обучение на професионалисти предоставят обучения, супервизии и методическа подкрепа. Самите те непрекъснато усъвършенстват своите компетенции като обучители и супервизори и специализират в съответната област на познание.

Проекти и иновативни практики

Програма „Проекти иновативни практики” има за цел да насърчи изграждането и развитието на инициативи и дейности с иновативен характер, които да подпомогнат практиката по предоставяне на социални услуги чрез развиване и пилотиране на доказани модели на работа, а от друга страна-да допринесат за повишаване качеството на социалните услуги.

Задачите, които си поставяме при изпълнението на програмата:

 • подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от ЕК и други донори на международно и национално ниво;
 • развиване на иновативни модели за подкрепа на деца и семейства и пилотирането им; разпространение на резултатите сред професионалната общност посредством издания и публикации, събития, обучения;
 • поставяне на фокус върху развитие на политики, подкрепящи децата, жертви на насилие, пострадали от престъпления или свидетели на престъпления; работа с деца в конфликт със закона; развиване на правосъдие, адаптирано към потребностите на децата; застъпничество за правата на децата, участници в правни процедури;
 • провеждане на изследвания като основа за застъпнически политики, ориентирани към правата на децата;
 • участие в работни групи на регионално и национално ниво за създаване и промяна на нормативна база и политики; становища по актуални теми, засягащи правата на децата и особено децата жертви на насилие и децата в конфликт със закона.