Иновативна услуга за щадящо детско правосъдие стартира с Ден на отворените врати „Мечтая, Искам, Раста“

Иновативна услуга за щадящо детско правосъдие стартира с Ден на отворените врати „Мечтая, Искам, Раста“

На 12 септември 2023 г Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие събраха семейства от ромската общност на събитиe в кв. Факултета, изпълнено с много творчество, усмивки и игри.  Родителите се запознаха  с възможностите, които ще имат в рамките на Проект „Достъп до справедливост“ и специализираната услуга по него.

Основна цел на новата услуга е да подобри ситуацията и възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие и подкрепа за гарантиране на техния най-добър интерес при участието им в правни процеудри.

Социалната услуга „Достъп до справедливост“ предлага развиване на специални мерки за достъп на ромските деца до права и възможности за защита в наказателното правосъдие и във възпитателни дела. Родителите им могат да бъдат информирани, да получат консултация и адвокатска защита, да бъдат подкрепени как да се застъпят за правата на децата си, участници в правни процедури. Децата, които са жертви на престъпления или са заподозрени и обвинени за извършване на престъпления могат да бъдат придружени и да имат достъп до адаптирано към нуждите им правосъдие, в което не са подложени на злоупотреба, стигматизиращо отношение или повторна виктимизация.  - разясни г-жа Звездица Ковачева -  ръководител на проекта от Институт по социални дейности и практики (ИСДП)

Г-жа Емилия Микова - ръководител на един от центровете МИР /Модел за интегрирано развитие/ на Фондация „Здраве и социално развитиев кв. Факултета  - сподели, че новата услугата ще е много полезна за семействата в общността и че разчитат на екипа на проект „Достъп до справедливост“ за оказване на навременна и професионална подкрепа на нуждаещите се.

Събитието имаше и творческа насока  - децата и младежите  споделиха мечтите си, нарисуваха ги заедно с Ясен Григоров, режисьор, автор и илюстратор, вдъхновител на млади художници, като рисунките ще бъдат включени в годишен календар на проекта. Малки и големи се забавляваха и с най-различни други креативни игри и ателиета.

Институт по социални дейности и практики (ИСДП)в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие, изпълняват проект „Достъп до справедлиост“ по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.