ИСДП ИЗРАЗИ КАТЕГОРИЧНА ПОЗИЦИЯ, ОТНОСНО УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ПИСМО ДО МТСП

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) изпрати писмо до министър Иванка Шалапатова и нейния екип в МТСП, с което изрази своята категорична позиция за необходимост от цялостна реформа в системата за закрила на детето и спешни мерки за укрепването и повишаването на нейната ефективност. Считаме, че в ситуацията на сериозна промяна на работата, свързана с прилагане на разпоредбите на ЗСУ и набора от изисквания, разработени за тяхното прилагане, срещаме предизвикателства и трудности, които пряко влияят на усилията ни да подкрепим адекватно децата и семействата в трудна ситуация, да защитим правата и най-добрия интерес на детето.

Разбирането и прилагането на разпоредбите на ЗСУ и ППЗСУ паралелно с разпоредбите на ЗЗД и ППЗЗД все още е предизвикателство пред социалните работници от ОЗД към ДСП, което обратно на смисъла и целите на закона сякаш повече затруднява тяхната работа, вместо да я ориентира основно към случаите на деца в риск, които се нуждаят от закрила.

В писмото адресираме към редица констатации и анализи от практиката на специалистите в социалните услуги, предоставяни от ИСДП в градовете София, Шумен, Монтана и Видин, касаещи насочвания от ДСП/ОЗД, които понякога вместо да намалят рисковите фактори, ги задълбочават и поставят в риск детето; формалност в изготвяне на предварителните оценки на потребностите без задълбочено проучване на риска и необходимостта от мярка за закрила или за подкрепа, дори и на деца, свидетели на насилие; случаите на деца, въвлечени в тежки родителски конфликти като едно от големите предизвикателства пред социалните услуги.

Поставяме и въпроса за невъзможността на ОЗД да работят като интегрирана система за закрила. Прилагането на междусекторен подход предполага не само срещи, а съвместна работа около случая на детето, което означава добро познаване на ролите на всяка институция и на своята роля. Според нас ОЗД нямат достатъчна идентичност на защитаващи правата и най-добрия интерес на детето.

Поставяме и фокус върху децата извършители на прояви и престъпления, които системата за закрила продължава да не ги разпознава като деца в риск, нуждаещи се от подкрепа. Това са деца, преживяли сериозни травми от изоставяне, насилие, родителско неглижиране или лоша родителска грижа и те остават непреработени, докато стигнат до системата на правосъдието, до лишаване от свобода или налагане на възпитателни мерки. Това са деца във висока степен на риск, които са имали и продължават да имат нужда и от подкрепа, и от защита на техния най-добър интерес, за което не може и не бива да се разчита само на корекционните институции, още повече че участието на ОЗД е залегнало в „техните“ закони, но не се прави или се прави формално.

Засягаме темата за философията и метода на работа на ОЗД, техните познания, умения и нагласи да прилагат съвременна социална работа, които по наше мнение са системен проблем, касаещ философията, организацията и управлението на системата за закрила.

В писмото до МТСП изразяваме увереност, че ние от ИСДП сме готови да допринесем с всички ресурси и експертиза, с които разполагаме за решаване на тези трудности и пожелаваме успех в работата на министерството в този важен за страната ни период.

Пълният текст на писмото може да видите в прикаченият файл

 

Файлове

Писмо 811,15 KB