Предложение на ИСДП по случая на пострадалата млада жена от Стара Загора, нарязана с макетно ножче

Относно: образувано досъдебно производство срещу извършителя на престъпление нанасяне на средна телесна повреда и заплаха за убийство, по случая на пострадалата млада жена от Стара Загора, нарязана с макетно ножче.

Бихме искали да обърнем внимание на права, които пострадалата има, и които права у нас не се познават и спазват достътачно, както показва дългогодишният ни опит в подкрепа на деца, жертви на престъпления.

От 2012 година има Директива за минимални стандарти за подкрепа на жертвите на престъпления, която макар и не добре транспонирана все още, от 2017 г. има пряко действие у нас, като страна член на Европейския съюз. Според тази Директива жертвите на престъпления, основани на пола са уязвими жертви, което означава, че при участието им в правни процедури те се ползват от специални мерки за защита и подкрепа.

Във връзка с участието на пострадалата в съдебни процеудри, вероятно предстои да бъде разпитана като свидетел и е важно тя да знае, както и близките и, че съгласно чл. 23 от Директивата тя има право на разпит в специализирано помещение, посредством обучен специалист, по възможност от същия пол, който ще намали риска от вторично виктимизиране. Тя има право на избягване на визуален контакт с извършителя, по време на извършване на правните процедури, също на избягване на въпроси за личния и живот и пр.

Установяването на нуждите от специфични мерки за защита се осъществява чрез индвидуална оценка, по чл.22 от тази Директива, на която тя има право. Индвидиуалната оценка има за цел да установи нейното състояние, потребности от специални мерки за защита при учаастието в правните процедури, както и нуждите и от подкрепа и възстновяване. Индивидуалната оценка трябва да се направи възможно най-рано и от мултидисциплинарен екип с участието на психолог, социален работник, лекар и други специалисти, ако е необходимо.

В Стара Загора в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, има специализарно помешение за разпит на деца, т.н. Синя стая, изградено и с наша подкрепа. Това помещение напълно може да осигури необходимите услувия да бъде разпитан и пълнолетен човек. Предпазването от вторична виктимизация изисква също разпитите да бъдат възможно най-малко и в случая той може да бъде единствен, пред съдия и с участието на защитата на обвиняемия, ако се прояви добра воля и грижа към пострадалия. Специализираното помещение позволява да се избегне визуалания контакт с извършителя. В КСУДС има обучен екип за подкрепа при разпит на деца, които биха могли да опосредстват, да улеснят и разпита на момичето. Сигурни сме, че екипът на КСУДС Стара Загора може да окаже нужната подкрепа и предлагаме органите на досъдебното производство да я потърсят.

Готови сме и ние да окажем подкрепа, ако пострадалата, нейните близки иили институциите преценят, че имат такава нужда.

 

София, 3.08. 2023 г.