Проект „Заедно след алтернативна грижа”

Проект „Заедно след алтернативна грижа”

В последните години процесът на деинституционализация в Р. България постигна значителен напредък в изграждането на нов тип грижа за деца, по също така постави и редица предизвикателства пред системата за закрила на децата. Една от основните проблематични области е подготовката на децата за напускане на грижа и за започване на самостоятелен живот. При все че съществуват специализирани услуги за такива деца – като преходно, защитено и наблюдавани жилища, както и че се прави план за подготовка за напускане, екипът на ИСДП счита, че може да се направи повече за подготовката на децата за напускане на грижа.

 

Ето защо ИСДП започна работа по проект Заедно след алтернативна грижа”(OUTogether), който цели именно подобряване на грижата за деца, които напускат алтернативна грижа в 3 страни членки на ЕС – България, Португалия и Хърватия.

Проектът е насочен към подобряване на уменията за независим живот на децата, които са настанени в алтернативна грижа още преди да я напуснат, както и в подобряване на интегрираната подкрепа на местно ниво за работа с такива деца след като вече са напуснали алтернативна грижа.