Обучение на супервизори и консултанти на приемни семейства

Обучение на супервизори и консултанти на приемни семейства

Проектът „Обучение на супервизори и консултанти на приемни семейства” има за задача да отговори на нуждите от продължаващо образование за професионалистите, които подпомагат приемни семейства.  Той се реализира между партньорски организации в три държави- България, Полша и Румъния, в периода 2013-2015 г. Проектът е финансиран от европейската програма „Учене през целия живот”- Партньорства за познание- секторна програма „Грюндвиг”.

 

От българска страна проектът се изпълнява от Института за социални дейности и практики”, като финансирането се управлява от Центъра за развитие на човешките ресурси. Партньор от Румъния е Fundatia Internationala pentru Copil si Familie (Международна фондация за деца и семейства ), а от Полша- Towarzystwo Nasz Dom (Сдружение „Наш дом”).

 

Дейностите са насочени основно към две големи целеви групи:

  • специалисти, които искат в по-голяма степен да фокусират професионалните си умения върху работа с приемни семейства;
  • приемни семейства в България, Полша и Румъния.

 

Специфична цел на проекта е да разшири компетенциите на специалистите, които работят с приемни семейства, а чрез тях и на самите приемни семейства.

 

Приемната грижа е относително нова социална услуга, предлагана в трите държави. Тя е важна част от процеса на деинституционализация на деца, който протича активно в трите държави, където се извършва цялостна реформа в социалната сфера и в областта на закрилата на детето. Липсата на достатъчно утвърдени професионални стандарти за приемна грижа, както и фактът, че приемният родител трябва да има необходимите знания и умения в сферата на детското развитие, го поставя по своеобразен начин в кръга от професионалисти, които осигуряват грижа за детето в риск. Заедно с педагози, социални работници, психолози, педиатри и психиатри, приемният родител се възприема и като своеобразен „парапрофесионалист”. Професионализацията на услугата приемна грижа извежда на преден план нуждата от осъществяване на консултации и супервизии и за приемните семейства за период от поне 2-3 години, за да могат да изградят и усъвършенстват своите знания и умения.

 

От друга страна супервизията е процес на подкрепа, насочен традиционно към професионалисти и много рядко към приемни семейства. Така изпъква и необходимостта от нарастване на броя на добре подготвените специалисти- супервизори, които да предоставят подкрепа и на приемни семейства.

 

Иновативният партньорски проект си постави за цел да осигури международно обучение за супервизори и консултанти, които да работят с приемни семейства. Съставянето на обща обучителна програма за професионалисти е елемент от продължаващото обучение в областта на приемната грижа.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.