Проект “Приятелски към децата правни инструменти”

Проект “Приятелски към децата правни инструменти”

Пълно название:  “Правото на детето на информация, превод и интерпретация в наказателни производства: разработване на приятелски към децата правни инструменти”

Проектът стартира официално на  22,06,2017 и е с продължителност 2 години. Той цели да допринесе за правилното прилагане на Директива 2012/13/ЕС, Директива 2010/64/ ЕС и Директива (ЕС) 2016/800, както и да насърчи приятелското към детето правосъдие чрез подобряване на рабирането на децата в контакт със закона и техните законни представители  за правата на малолетните в наказателни производства чрез използване на език, адаптиран към етапа на тяхното развитие.

Специфичните цели на проекта са:

  • Да допринесе за по-приятелска към децата европейски системи за правосъдие
  • Да насърчи ефективното участие на непълнолетни в конфликт със закона и на техните родители / носители на родителска отговорност в наказателното производство.
  • Да подобри познанията на професионалистите, работещи с непълнолетни в системата на правосъдието за малолетни и непълнолетни.
  • Да улесни превеждането на непълнолетни правонарушители и техните родителски права и съответната информация в съдебните процедури на техния собствен език, ако не знаят езика на страната, в която се преследват.

Проектните дейности са организирани в три работни пакета (РП 1):

РП 1 Оценка на нуждите на малолетните в конфликт със закона:

  • Анализ на нуждите на децата в конфликт със закона относно знанията им за собствените им права и подходяща информация в съдебни процедури.
  • Оценка на правилното прилагане на Директива  2012/13/EС (право на информация в съдебни процедури) и Директива 2010/64/EС (право на устен и писмен превод), както и Директива 2016/800/EС за процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на  наказателното производство 

РП 2: Създаване на информационни материали и оценка на ефективността им:

  • Разработване на 3 информационни материали за деца в конфликт със закона и 3 материала за родители/законни представители, за да се предостави ясна информация за цялото наказателно производство за правата на детето
  • Провеждане на пилотно проучване за оценка на ефективността и въздействието на материалите

РП 3: Разпространение

 

Партньори:

Диаграма (Испания) – ВО; 

Международна обсерватория по ВП (Белгия);

 Институт Дон Калабрия (Италия);

Надежда за децата (Кипър),

ИСДП,

 МОСТ (Хърватска).

 Всяка страна има асоцииран партньор, за България това е МВР