Проект „Друго пространство за децата от дома

Проект „Друго пространство за децата от дома"

Проектът цели преструктуриране на най-голямата и със сериозни проблеми специализирана институция за деца, и превръщането й от образователна институция в комплекс за социални услуги за деца и семейства. Преструктурирането цели промяна в организацията на живот и дейности, центрирани към нуждите на децата, структуриране и на групите според водещата услуга и организиране на дейностите в съответствие с живота в семейна среда; въвеждане на нова методология на работа, основана на индивидуализиране, многообразие на услуги, екипна работа и работа в мрежа, всички центрирани към уважение и зачитане на достойнството на децата и семействата, към партньорство с тях и опора на техните ресурси, въвеждане на съвременни социално-педагогически подходи и техники. За целта е увеличен персонала на дома със социални работници и психолози и всички те преминават през обучение, получават методическа подкрепа и супервизия. Необходима е, обаче и промяна в пространствената организация на живот в дома, насочена към осигуряване на нови услуги, създаване на обособени пространства, близки до семейна среда. По проекта са изградени дневен център, помещения за отдих и занимания, кабинети за индивидуална и групова работа и пр. За децата се предоставят услуги за превенция на насилието, на асоциалното поведение, на отпадането от училище и за подготовка за самостоятелен живот. Провеждат се също кампании за подбор и обучение на приемни семейства, прилагане на програма за краткосрочна приемна грижа за децата, на които предстои напускане и които никога не са живели в семейство. Проектът включва и предоставяне на набор от услуги за семействата на децата и на приемните родители и осиновители като консултиране, семейна групова конференция, подкрепа и придружаване при реинтеграция, посредничество с другите социални институции, групи за взаимопомощ и училище за родители. Услугите се предлагат както в обособените помещения в дома, така и в домовете на семействата чрез мобилна работа. Проектът работи също за повишаване на чувствителността на обществеността към проблемите на децата чрез изграждане на ефективни работни взаимоотношения със заинтересованите институции и обществеността.