ПРОМИС 3

ПРОМИС 3

Институт по социални дейности и практики е част от международен проект ПРОМИС 3 (2020-2022). 

Мисията на ПРОМИС е да подкрепя правото на децата да бъдат изслушани и да получава помощ, когато вземат участие в съдебни производства по закрила или наказателни дела.

Целта на ПРОМИС е да ускори напредъка в цяла Европа в предоставянето на мултидисциплинарни услуги на деца жертви на насилие.

Дългосрочната цел е държавите членки да приемат и прилагат законодателни, административни, здравни, социални и образователни мерки за предотвратяване и справяне с насилието над деца и да осъществават ефективни, всеобхватни и устойчиви процедури и услуги, за да се осигури идентификация, докладване, насочване, разследване и възстановяване от прежевяното насилие.

Дейността на ПРОМИС се базира на Конвенцията на ООН за правата на детето, съответните правни рамки на Съвета на Европа и Европейския съюз, професионални насоки и стандарти за качество Барнахус, сред които:

 • Правото на децата за участие, включително правото да бъдат изслушани и да получат адекватна информация по време на всички интервенции и процедури, без да бъдат ретравматизирани (Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД) член 12, 17. Стандарти за качество на Барнахус 1.2, 5.4, 6, 7.5, 8.3);
 • Мултидисциплинарно и междуведомствено сътрудничество по време на разследвания, процедури, диагностика и оценка на нуждите и предоставяне на услуги, с цел избягване (повторна) травматизация и осигуряване на резултати, които са в най-добрия интерес на детето (стандарти за качество на Барнахус 1.1, 2, 5, 6.4, 7.4, 9);
 • Всеобхватни и достъпни услуги, които отговарят на индивидуалните и сложни нужди на детето и неговото семейство или настойници, предоставени без ненужно забавяне и в най-добрия интерес на детето (членове на (КООНПД), Стандарти за качество 1.1 на Барнахус, 1,2, 2,4, 5,4, 7, 8);
 • Високи професионални стандарти, обучение и адекватни ресурси за професионалистите, работещи с деца свидетели и жертви на насилие (член 19 от КПК, Стандарти за качество на Барнахус 6.2, 7.3, 8.2, 9);
 • Достъп до интегрирани услуги за всички деца, които са жертви и / или свидетели на всички форми на насилие, без каквато и да е форма на дискриминация. Полагат се специални усилия за достигане до всички деца, включително най-уязвимите и маргинализираните (член 2 от (КООНПД), Стандарт за качество на Барнахус 3.1, 3.2).

Началото поставя първият проект ПРОМИС (2015-2017 г.), който събра заедно заинтересованите страни, за да споделят опит и знания и да разработят съвместно стандартите за качество на Барнахус.

Работата продължава във втория проект ПРОМИС (2017-2019 г.), който насърчава напредъка на национално ниво към постигане на стандартите Барнахус.

Промис 3 (2020-2022) разширява дейностите и включва университетско обучение, инструменти за водене на случаи, създаване на Европейски център за компетентност и създаване на система за акредитация.

Институт по социални дейности и практики  е член - основател на мрежата ПРОМИС Барнахус. Услугата «Зона ЗаКрила», която ние предоставяме е в унисон с тези стандарти за междудисциплинарна и междуведомственна работа.

Мрежата е създадена през 2019 г., с цел конструктивен обмен на добри практики. Дейностите на мрежата са свързани с:

 • Създаването на европейски център за компетентност за Барнахус. Дейностите включват международно признато обучение по криминално разпитване и обучение по терапия на университетско ниво. Допълнителни обучителни модули обхващат теми за правния контекст на ЕС за Барнахус, създаване и работа в мултидисциплинарни екипи, практикуване на умения за интервю и терапия с детски аватар преди срещата с деца и изграждане на общо разбиране за детето.
 • Подобряване на практиките, чрез достъп до обучение, наставничество и изготвене на практически инструменти;
 • Получаване на признание, обучение, подкрепа, наставничество и инструменти за оценяване на напредъка спрямо практикуването в съответствие със стандартите на Барнахус;
 • Споделяне на опит, обмен и взаимно учене;
 • Разширяване на обхвата и разпознаваемостта;
 • Изследвайте възможностите за финансиране и формиране на партньорства;
 • Разгръщане на ПРОМИС Hub - специализиран софтуер за управление;
 • Създаване на професионална мрежа от мениджъри и социални работници;
 • Редовно картографиране на съществуващата практика на Барнахус в Европа;
 • Ангажиране на работна група за детско участие за оценка на методологии и инструменти;
 • Преглед на стандартите за качество на ПРОМИС Барнахус, включително с детско участие.

Вижте повече на: https://www.barnahus.eu/en/vision/